Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Seniūnijos darbuotojai, paslaugos
Seniūnijos paslaugos
  • Šeimos sudėties pažymos
  • Pažymos VĮ Registrų centro Marijampolės filialui apie turimus seniūnijoje pastatus
  • Gyventojų charakteristikos
  • Gyvenamosios vietos deklaravimas
  • Gyvenamos vietos neturinčių apskaitos tvarkymas (duomenų tvarkymą atlieka seniūnės pavaduotoja)

Seniūno funkcijos

Neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

1.1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda pinigams ir siuntiniams gauti, darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbtą/supirktą žemės ūkio produkciją gauti.

1.2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

1.3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.

P. S. Notariniai veiksmai atliekami seniūnijos patalpose, išskyrus atvejus, kai gyventojas dėl svarbios priežasties (ligos, neįgalumo) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.

2. Seniūnas organizuoja atskirų šeimų gyvenimo sąlygų patikrinimą, jų įvertinimą, informuoja Socialinės paramos skyrių dėl paramos teikimo.

3. Organizuoja seniūnijos teritorijos ir kapinių priežiūrą.

4. Organizuoja viešuosius darbus seniūnijoje.

5. Organizuoja statistinių duomenų rinkimą, vykdo mokyklinio amžiaus vaikų apskaitą.

6. Išduoda leidimus laidoti

7. Išduoda leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose.

8. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas.

9. išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti.

Seniūno pavaduotojo funkcijos

1. Prireikus pavaduoja seniūną, organizuoja ir atlieka pavestus darbus.

2. Tvarko seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir vykdo gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą:

2.1. asmenų prašymu deklaruoja jų gyvenamąją vietą ją pakeitus Lietuvos Respublikoje, atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką;

2.2. asmenų prašymu deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos, jiems išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui;

2.3. pagal iš asmenų gautus prašymus, iš valstybės institucijų ir įstaigų gautus pranešimus, teismų sprendimus operatyviai tikrina ir taiso, keičia ar naikina asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;

2.3. asmenų prašymu išduoda pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą, apie paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, pažymas gyvenamosios patalpos savininkui, (bendraturčiams) apie jo būste savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;

2.4. asmenų prašymu įtraukia juos į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei išduoda tai patvirtinančias pažymas.

Šių duomenų tvarkymas ir pažymų išdavimas atliekamas operatyviai. Jei dėl techninių sąlygų pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima, ji išduodama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Asmuo gali iš anksto namie užpildyti nustatytos formos prašymą (prašymų formos pridedamos) ir, atėjęs į seniūniją bei pateikęs reikiamus dokumentus, gauti paslaugą.

Vyriausiosios specialistės (raštvedės) funkcijos

1. Priima seniūnijos gyventojus, juos nukreipia pas atsakingus darbuotojus.

 2. Registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus.

3. Gaunamus dokumentus sistemina ir perduoda juos vykdytojams.

4. Išduoda seniūnijos gyventojams nustatytos formos pažymas.

5. Tvarko seniūnijos archyvą.

Vyriausiojo specialisto funkcijos

1. Organizuoja viešųjų teritorijų ir kelių priežiūrą.

2. Renka ir teikia jo kompetencijai priskirtus duomenis.

3. Priima gyventojus įvairiais klausimais.

4. Organizuoja talkas.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-10 11:16:53