Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Skelbiamas konkursas Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus Vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: +37052196804; +37068498512
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. viešieji pirkimai.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Viešieji pirkimai.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Nevyriausybinių organizacijų veiklos administravimas, organizavimas ir koordinavimas;

6.2. Turizmo strategijos savivaldybėje kūrimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

8. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

12. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

17. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

22. Analizuoja savivaldybės teritorijos turizmo išteklius ir paslaugų rinką, reklamuoja ir teikia turizmo informaciją, vykdo kitą turizmo rinkodaros veiklą.

23. Formuoja bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką savivaldybėje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

24. Teikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui ir atlieka skyriaus dokumentų parengimą ir perdavimą nustatyta tvarka saugoti į archyvą.

25. Skyriaus kito darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas.

26. Atlieka pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

27.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.2. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);

27.3. studijų kryptis - vadyba (arba);

27.4. studijų kryptis - ekonomika (arba); arba:

27.5. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.6. darbo patirties sritis - viešųjų pirkimų srities patirtis;

27.7. darbo patirtis srityje - 1 metai;

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1. komunikacija - 3 lygis;

28.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

28.4. organizuotumas - 3 lygis;

28.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

30. Profesinė kompetencija:

30.1. veiklos planavimas - 3 lygis;

30.2. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai