Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Specialistas (V.S.)

 

Šias pareigas einantis specialistas atlieka šias funkcijas:

 • Konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinės paramos klausimais.
 • Priima seniūnijos gyventojus ir konsultuoja socialinių išmokų teikimo klausimais.
 • Renka informaciją apie įvairių socialinių grupių padėtį, kuriems reikalinga socialinė parama.
 • Priima dokumentus dėl išmokos vaikams, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia išmokų skyrimo sprendimus.
 • Priima dokumentus dėl piniginės socialinės pašalpos, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia išmokų skyrimo sprendimus.
 • Priima dokumentus dėl kompensacijų už gyvenamojo būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia išmokų skyrimo sprendimus.
 • Priima dokumentus dėl kompensacijų už kietą kurą, apskaičiuoja kompensacijos dydį, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia išmokų skyrimo sprendimus.
 • Priima Akmenynų seniūnijos gyventojų prašymus dėl socialinės paramos mokiniams, tikrina jų pagrįstumą, parengia sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams teikimo.
 • Tikrina išmokų gavėjų pateiktų dokumentų teisingumą.
 • Išduoda pažymas apie išmokėtas socialines išmokas.
 • Išduoda pranešimus ir ruošia dokumentus, dėl piniginės socialinės pašalpos gavėjų
 • telkimo visuomenei naudingiems darbams.
 • Tikrina seniūnijos socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus.
 • Teikti informaciją apie socialinės rizikos šeimas socialiniams darbuotojams darbui su socialinės rizikos šeimomis.
 • Priima seniūnijoje labiausiai nepasiturinčių asmenų prašymus dėl paramos maisto produktais, sudaro gavėjų sąrašus;
 • Organizuoja paramos maisto produktais išdalinimą seniūnijos gyventojams.
 • Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteiktą vartotojo teisę vykdo pažymų išėmimą apie priskaičiuotas pensijas, kompensacijas ir pašalpas.
 • Bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos skyriais, kitomis institucijomis, socialinės paramos teikimo klausimais.
 • Gauna įstatymų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybės institucijų, bei kitų įstaigų visą reikiama informaciją, užtikrinant tinkamą socialinės paramos teikimą savivaldybės gyventojams.
 • Pagal kompetenciją vykdo prašymų, dokumentų ir komisijų protokolų registrą.
 • Informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie išaiškinto ar pastebėto smurto prieš vaikus atvejus.
 • Priima prašymus dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų.
 • Pateikia įstaigos archyvui nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą.
 • Dalyvauja tarybos, administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje.
 • Vykdo duomenų įvedimą į SPIS programą.
 • Dalyvauja mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose.
 • Specialistas vaduoja kitą skyriaus specialistą, jo atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais
 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-20 10:06:54