Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (priimamojo sekretorius)
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja lankytojų priėmimą;
2. tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus Dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS);
3. atlieka gautų dokumentų vykdymo kontrolę;
4. registruoja DVS fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus bei skundus, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja jų vykdymą;
5. nustatytu laiku kviečia darbuotojus į pasitarimus;
6. dalyvauja organizuojant oficialių delegacijų priėmimą;
7. skyriaus vedėjo nurodymu protokoluoja savivaldybės institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius, pasitarimus, susirinkimus;
8. teikia iki nustatyto termino įstaigos archyvui sutvarkytas priimamojo nuolatinio ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
9. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją konsultuoja įstaigos interesantus bei teikia jiems reikalingą informaciją;
10. esant poreikiui, rengia savivaldybės vadovų tarnybinių raštų projektus;
11. pagal savo kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
12. tvirtina gaunamų ir siunčiamų dokumentų, saugomų savivaldybės administracijos priimamajame, kopijas;
13. saugo ir nustatyta tvarka naudoja savivaldybės mero antspaudą;
14. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, skyriaus kompetencijos klausimais;
15. atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, skyriaus vedėjui pavedus, atlieka vyriausiojo specialisto (archyvaro), vyriausiojo specialisto (ūkvedžio) funkcijas;
16. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 09:38:50