Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;

2. inicijuoja paraiškų finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų rengimo procedūras;

3. koordinuoja vykdomų projektų įgyvendinimo procesą;

4. koordinuoja Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimą;

5. koordinuoja Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimą;

6. kontroliuoja keleivinį kelių transportą savivaldybės teritorijoje;

7. koordinuoja viešųjų pirkimų procedūras;

8. koordinuoja bendradarbiavimą su šalies ir užsienio partneriais projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

10. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

11. organizuoja įgyvendintų projektų ataskaitų rengimą ir pateikimą atskaitingoms institucijoms bei vykdo jų priežiūrą;

12. rengia skyriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui;

13. bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais bei, gavus įgaliojimus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose;

14. teikia siūlymus savivaldybės institucijoms dėl projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių bei nacionalinių programų lėšomis, rengimo bei administravimo;

15. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į paklausimus bei raštus;

16. koordinuoja savivaldybės strateginių planų rengimą, koregavimą ir įgyvendinimo darbų priežiūrą bei stebėseną;

17. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją planuoja, sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikį, ieško investicijų šaltinių;

18. koordinuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą;

19. teikia informaciją ir metodinę pagalbą projektų rengimo ir paraiškų teikimo ES fondų finansavimui gauti, strateginio planavimo klausimais savivaldybės administracijos padaliniams, biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims;

20. teikia informaciją apie skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;

21. rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

22. veda viešųjų pirkimų raštiškų užduočių registrą;

23. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus;

24. rengia skyriaus nuostatų, skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

25. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, siekdamas skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymo;

26. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

27. skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. laiku) atlieka jam priskirtas funkcijas;

28. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-28 16:48:37