Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Seniūno pavaduotojas (D.K.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. nesant seniūno vadovauja seniūnijai, atlieka seniūnijos vidaus administravimą, atstovauja seniūnijai santykiuose su kitais struktūriniais padaliniais bei juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2. pagal savo kompetenciją užtikrina, kad seniūnijoje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų reikalavimai;

3. seniūnui pavedus, dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;

4. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

5. nustatyta tvarka padeda seniūnui prižiūrėti prekybą viešose vietose;

6. prireikus organizuoja šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų įvertinimą ir praneša atitinkamiems administracijos struktūriniams padaliniams dėl socialinės paramos teikimo reikalingumo bei paramos būdų;

7. organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir nustatyta tvarka teikia atitinkamiems administracijos struktūriniams padaliniams;

8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui bei seniūnui pasiūlymus dėl savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

10. rengia asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenamosios vietos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

12. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

13. seniūnui pavedus, kartu su seniūnijos vyriausiuoju specialistu organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą registravimą ir teikia duomenis seniūnui bei administracijos direktoriui;

14. nustatyta tvarka padeda organizuoti gyventojų apklausas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;

15. seniūnui pavedus, kviečia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

16. bendradarbiauja su seniūnijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovais, seniūnaičiais, apibendrina seniūnijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnui;

17. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus savo kompetencijos klausimais bei teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

18. nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus, pagal kompetenciją rengia raštiškus atsakymus;

19. vykdo seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos funkciją;

20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus;

21. dalyvauja savivaldybės institucijų paskirtų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šių komisijų nustatytiems veiklos uždaviniams;

22. padeda seniūnui rengti seniūnaitijų sudarymo projektą;

23. padeda seniūnui organizuoti įstatymo nustatyta tvarka gyvenamosios vietovės bendruomenių atstovų - seniūnaičių rinkimus;

24. dalyvauja suburiant bendruomenę darbui su šeimomis ir vaikais organizuojant šeimų užimtumą;

25. padeda seniūnui telkti bendruomenę ir institucijas prevenciškai stebėti šeimas, kuriose galima socialinė rizika, prireikus jose lankosi su socialiniais darbuotojais;

26. dalyvauja seniūnijos tarpinstitucinės grupės veikloje;

27. seniūnijos raštvedžio ir vyriausiojo specialisto ligos, atostogų, komandiruočių bei kitais atvejais atlieka jų funkcijas;

28. vykdo kitus su savivaldybės administracijos bei seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-27 11:25:33