Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (A. L.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja ir kontroliuoja keleivinį kelių transportą savivaldybės teritorijoje, išduoda licencijas verstis automobilių transporto verslu savivaldybės teritorijoje;

 2. išduoda ir registruoja teisės aktų nustatyta tvarka leidimus vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais;

3. rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

4. vykdo licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir nefasuotais naftos produktais teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas procedūras;

5. organizuoja suskystintų naftos dujų leidimų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas procedūras;

6. organizuoja metalo laužo ir atliekų supirkimo veiklos licencijų ir leidimų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas procedūras;

7. išduoda, papildo, patikslina, sustabdo ar panaikina licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, organizuoti mažąsias loterijas ir supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų (spalvotųjų ir (ar) juodųjų) laužą ir atliekas bei atlieka kitus Veiksmus, susijusius su minėtų licencijų išdavimu;

8. teikia informaciją Juridinių asmenų registrui bei kitoms valstybinėms institucijoms apie išduotas licencijas bei leidimus;

9. kaupia ir apibendrina informaciją savivaldybės ekonominės plėtros klausimais bei teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų ir verslo liudijimų fiksuoto pajamų mokesčio nustatymo;

10. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;

11. rengia prekybos viešosiose vietose, turgavietėse ir kitokias prekybą savivaldybės teritorijoje reglamentuojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas taisykles;

12. rengia paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų, koordinuoja ir administruoja institucijoje vykdomų projektų įgyvendinimo procedūras;

13. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

14. analizuoja savivaldybės teritorijos turizmo išteklius ir paslaugų rinką, reklamuoja ir teikia turizmo informaciją, vykdo kitą turizmo rinkodaros veiklą;

15. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims prekybos ir turizmo klausimais;

16. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės strateginio veiklos plano organizavimo, rengimo įgyvendinimo, koregavimo bei priežiūros procedūras bei vykdo kitus darbus, būtinus strateginėms savivaldybės kryptims įgyvendinti;

17. įgyvendina savivaldybės NVO rėmimo programą;

18. teikia viešojo transporto kelionių duomenis IS „Vintra";

19. skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. laiku) atlieka jam priskirtas funkcijas;

20. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-04 16:50:59