Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas.

 

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Licencija suteikia teisę verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290).

2. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2011, Nr. 119-2772).

3. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034).

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 (Žin., 2011, Nr. 152-7150) „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo".

 

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę įrodantis dokumentas arba jo kopija, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo.

3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimas arba vežėjo patvirtinta jo kopija.

4. Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę (ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys - metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; viešojo sektoriaus subjektai - metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją; fiziniai asmenys - nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą; pažymas apie tai, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui).

5. Vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ius) dokumentas (-us), nurodytas (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje.

6. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba sutartis su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtinta jų kopija.

7. Teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planas arba vežėjo patvirtintos jų kopijos.

8. Teisę į vežėjo valdymo centrą, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

9. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pareiškėjo pateikti dokumentai.

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius. 

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė, tel. (8 ~ 343) 21 272, el. p. vida.tumeliene@kalvarija.lt.

 

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą 52 €

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko pavadinimas „Swedbank" AB, įmokos kodas 52748.

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

 11. Grafinė veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema  
 Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-22 14:30:22