Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai išduodami asmenims (reklaminės veiklos subjektams), kurie turi parengtus reklaminio įrenginio ir išorinės vaizdinės reklamos (toliau - reklama) projektus.
Savivaldybės administracijos leidimas įrengti reklamą išduodamas tokia tvarka:

1. išorinės reklamos projektui pritarus:

1.1. savivaldybės administracijos vyr. specialistui valstybinės kalbos tvarkytojui;

1.2. Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojui-vyriausiajam architektui;

 1.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniam padaliniui (kai reklama projektuojama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose) raštiškas derinimas;

1.4. reklamos įrengimas saugomoje teritorijoje raštiškai suderinus su saugomos teritorijos direkcija arba Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos;

1.5. inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei (jeigu reklaminis įrenginys statomas inžinerinių tinklų apsaugos zonoje);

1.6. reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse raštiškai suderinus su policijos pareigūnais.

2. Reklaminės veiklos subjektui sumokėjus vietinės rinkliavos mokestį ir įmoką patvirtinantį dokumentą pateikus savivaldybės administracijai.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr.64-1937; 2002, Nr.123-5508; 2006, Nr.107-4046; 2008, Nr.11-374; 2010, Nr.79-4056; 2011, Nr. 123-5814).

Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.4-670 (Žin., 2013, Nr.84-4245).

Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-8 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje išdavimą".

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2018 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. D-462 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kalvarijos savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo".

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D-467 „Dėl tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų Kalvarijos savivaldybėje patvirtinimo". 

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška su dokumentais, patvirtinančiais žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo, būtini sutikimai:

1.1. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos);

1.2. jungtinės veiklos sutarties įgalioto atstovo;

1.3. daugiabučio namo administratoriaus.

2. reklamos įrengimo projektą ir jo kopiją. Įrengimo projektą sudaro: reklaminio įrenginio projektas (kai reklama pateikiama ant reklaminio įrenginio), reklamos laikiklių, tvirtinimo mazgų brėžiniai (kai reklama tvirtinama ant pritaikytos reklamos pateikimo priemonės), reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas (kai įrengiama iškaba), reklamos pateikimo plotas, reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar projektas ir pan.).

3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtinta kopija.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas  ir  dokumentai išvardyti 4 punkte.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Paulauskienė

(8 ~ 343) 23  752,

el. p. gintare.paulauskiene@kalvarija.lt.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

 

Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas Almantas Giraitis,

(8 ~ 343) 23  752,

el. p. almantas.giraitis@kalvarija.lt.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

20 darbo dienų.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-8 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje išdavimą"  nustatytas rinkliavos dydis už išorinės reklamos (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) vieną kvadratinį metrą reklamos ploto vieneriems metams  įrengimo leidimo išdavimą:

1. Kalvarijos mieste  8,7 €.

1.1. Kitose savivaldybės teritorijos vietovėse 5,8 €.

1.2.Kalvarijos savivaldybės teritorijoje prie valstybinės reikšmės kelių 14 €.

2. Vienos dienos rinkliavos dydis už leidimo išdavimą įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą masinių renginių, švenčių, parodų, akcijų metu tam tikslui numatytose vietose 0,6 € už vieną kvadratinį metrą reklamos ploto.

Pastaba.

Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje išdavimą apskaičiuojama pagal formulę:

R= S x D x T, kur:

R - apskaičiuota vietinė rinkliava (€);

S - reklamos plotas (m2);

D - vietinės rinkliavos metinis dydis už reklamos leidimo išdavimą įrengiant 1 m2 reklamos ploto (€);

T - leidimo galiojimo terminas - metai (išduodant leidimą įrengti trumpalaikę reklamą - dienos)

Už pirmą kvadratinį metrą, kai išorinės reklamos dydis yra didesnis nei 1 kv. m.,  vietinės rinkliavos mokestis neimamas.

 

Vietinės rinkliavos gavėjas - Kalvarijos savivaldybės administracija, gavėjo surenkamosios sąskaitos Nr. LT37 7300 0101 2836 4146,  AB bankas „Swedbank", banko kodas 73000,  įmokos kodas 53548, mokėjimo paskirtis - vietinė rinkliava.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama.

  Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-21 14:10:29