Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyresnysis specialistas (J.Z.)

Pagal savo kompetenciją užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.

 • Einamosios finansų kontrolės metu patikrina ar operacijos, kurias reikia užregistruoti ir įtraukti į apskaitą, yra patvirtintos atsakingų darbuotojų, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendras sumas. Sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais, bei registrų likučius su bendruoju balansu.
 • Tikrina ar kompiuterinė apskaitos sistema patikima. Visus kompiuterizuotos apskaitos registrus atspausdina, patvirtina savo parašu.
 • Tvarko savivaldybės funkcijų ir specialiųjų programų kasinių išlaidų apskaitą, pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją.
 • Registruoja apskaitoje sąnaudas pagal patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
 • Rengia buhalterinę pažymą apie gautas ir panaudotas finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinius.
 • Kontroliuoja biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą, tikrina, kad apskaitos dokumentai būtų pateikti pagal nustatytus terminus.
 • Teikia duomenis, ruošiant ateinančių metų biudžetą, ruošia projektines sąmatas.
 • Sudaro savivaldybės funkcijų, specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr.2 ir kt. ataskaitas) pagal nustatytą valstybės funkcijų klasifikaciją ir visos biudžetinės sąskaitos suvestinę pagal ekonominę klasifikaciją ir pristatyti nustatytais terminais Finansų skyriui.
 • Rengia paraiškas lėšoms gauti.
 • Atlieka mokėjimo nurodymų ir grupinių mokėjimų bankui surinkimo kompiuteriu darbus.
 • Patvirtinus savivaldybės biudžetą, paruošia programų sąmatas.
 • Pagal sudarytą bylų dokumentacijos planą paruošia ir perduoda dokumentus saugojimui (archyvui).
 • Atostogų, ligos, komandiruotės metu vykdo kito vyresniojo specialisto funkcijas.
 • Dalyvauja administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje.
 • Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, reglamentuotas LietuvosRespublikos teisės aktuose.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-18 13:40:27