Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (V.L.)

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijų, kelių, kapinių, želdinių, šaligatvių valymą ir priežiūrą,  viešųjų tualetų paslaugų teikimą, viešųjų vietų apšvietimą;

2. organizuoja  ir kontroliuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

3.organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos darbininkų, tvarkančių seniūnijos aplinką, darbą;

4. organizuoja visuotines talkas;

5. rengia ir teikia prašymus dėl seniūnijos prižiūrimoje teritorijoje esančių medžių ir krūmų priežiūros vyriausiajam specialistui gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai;

6. rengia ir teikia užsakymus dėl seniūnijos viešųjų teritorijų priežiūros, jas aptarnaujančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

7. teikia pasiūlymus ir pastabas seniūnui dėl kitų seniūniją aptarnaujančių įstaigų darbo;

 8. vykdo seniūnijos kelių ženklinimo ir eismo saugumo priežiūrą;

9. teikia prekių ir paslaugų poreikį  viešųjų pirkimų organizavimui;

10. teikia kasmetinius pasiūlymus seniūnui dėl seniūnijos vietinių kelių priežiūros ir remonto;

11. vykdo seniūnijos mažaverčio inventoriaus ir pagrindinių priemonių apskaitą;

12. kontroliuoja, kad laiku būtų teikiamos komunalinės paslaugos gyventojams;

13. teikia pasiūlymus Žemės ūkio ir melioracijos skyriui dėl seniūnijos teritorijoje esančių melioracijos griovių priežiūros ir tvarkymo;

4. dalyvauja Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų komisijų darbe ir teikia  informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šių komisijų nustatytiems veiklos uždaviniams;

15. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;

16. konsultuoja seniūnijos gyventojus savo kompetencijos klausimais;

17. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalvarijos seniūno pavedimus.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-27 11:31:42