Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (D.M.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja su informacinėmis technologijomis susijusios informacijos apdorojimą;

2. rengia informacinių technologijų vystymo planus ir kitus dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strateginių ir kitų dokumentų rengimą;

3. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą;

4. rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba, esant poreikiui, koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

5. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

6. rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais;

7. diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą;

8. kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą;

9. nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba, esant poreikiui, koordinuoja sutrikimų šalinimą;

10. prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą;

11. teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančios informacijos teikimą;

12. vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba, esant poreikiui, koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą;

13. koordinuoja informacinių technologijų paslaugų, kompiuterinės, programinės bei telefoninio ir faksimilinio ryšio įrangos pirkimą, rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams;

14. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;

15. rengia ir teikia tvirtinti Kalvarijos savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo planą;

16. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

17. siekiant užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;

18. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-27 10:01:02