Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas valstybinės kalbos tvarkytojas (V.S.)
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias  funkcijas:
5.1. kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, įgyvendina specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus;
5.2. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba;
5.3. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
5.4. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba, kontroliuoja, ar savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;
5.5. tikrina, ar oficialūs savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas jų vertimas į valstybinę kalbą;
5.6. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles;
5.7. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose, interneto svetainėse;
5.8. kontroliuoja, ar savivaldybės visuomenės informavimo priemonių, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
5.9. kontroliuoja, ar viešuosiuose užrašuose (iškabose, gaminių pavadinimuose, prekių ar paslaugų aprašuose, valgiaraščiuose) vartojama taisyklinga valstybinė kalba, ar jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą reglamentuojantiems teisės aktams;
5.10. derina stacionarinių ir kilnojamųjų reklamų tekstų, paminklų užrašų projektus, įrašo pastabas, rekomendacijas;
5.11. teikia informaciją atitinkamoms institucijoms apie Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą savivaldybėje;
5.12. kontroliuoja įstaigų, organizacijų, kitų bendrovių platinamų lankstinukų kalbos taisyklingumą;
5.13. raštu ar kitomis priemonėmis įspėja fizinius ir juridinius asmenis dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo, kalbos normų pažeidimo, rašo nurodymus dėl nustatytų valstybinės kalbos pažeidimų pašalinimo, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;
5.14. kontroliuoja, ar savivaldybės administracijos ar kitų rengėjų teisės aktų nustatyta tvarka parengti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo reikalavimus; redaguoja ir vizuoja rengiamų teisės aktų projektus;
5.15. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su valstybinės kalbos vartojimu susiję klausimai;
5.16. vykdo informacinę ir šviečiamąją veiklą - savo iniciatyva pagal pareigybės kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos klausimais;
5.17. konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus bei savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus ir kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais žodžiu, telefonu, el. paštu;
5.18. tiesiogiai palaiko ryšius su administracijos padaliniais, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdančiomis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, naudojasi jų duomenų bazėmis, keičiasi informacija;
5.19. reikalui esant rašo tarybos komitetų posėdžių protokolus;
5.20. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, piliečių prašymus, pareiškimus;
5.21. pagal priskirtą kompetenciją konsultuoja darbuotojus, teikiančius informaciją į interneto svetainę, atsako už šios informacijos išsamumą, kalbos vartojimo teisingumą;
5.22. rengia valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos ataskaitas ir teikia jas Valstybinei kalbos inspekcijai;
5.23. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
5.24. pavaduoja skyriaus darbuotojus atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais;
5.25. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
5.26. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-18 16:49:31