Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (A.S.)
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1 organizuoja savivaldybės pastato apsaugą bei vidaus patalpų valymą;
2. organizuoja savivaldybės administracijos lengvųjų tarnybinių automobilių priežiūrą ir apsaugą, vėliavos iškėlimą nustatyta tvarka, nuėmimą ir keitimą;
3. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, skyriaus kompetencijos klausimais;
4. išrašo vairuotojams kelionės lapus;
5. kontroliuoja vairuotojų ir valytojų vidaus darbo tvarkos taisyklių ir saugaus darbo taisyklių laikymąsi;
6. reikiamais maršrutais veža savivaldybės merą, jo pavaduotoją, administracijos darbuotojus į paskirtą vietą. Prireikus nuveža nurodytoms įstaigoms dokumentus ar siuntas;
7. teikia pasiūlymus savivaldybės vadovybei ūkinės veiklos gerinimo klausimais;
8. vykdo savivaldybės administracijos autotransporto priemonių naudojimo kontrolę, analizuoja jų racionalaus panaudojimo galimybes;
9. atsako už informacijos, laikomos tarnybine paslaptimi, neplatinimą;
10. atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, atlieka vairuotojų funkcijas;
11. pagal savo kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
12. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 09:40:42