Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Konkursas švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti

Skelbimo nr.:48603
Skelbimo data:2021-09-22
Skelbimas galioja iki:2021-10-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga:Kalvarijos savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas:9.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:1,610.70
Darbo vieta (miestas):Kalvarija
Informacija apie įstaigą: 
Pareigybės aprašymas:

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas ir veiklos koordinavimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
15. Organizuoja švietimo būklės tyrimą ir vertinimą, valstybės švietimo stebėseną, Savivaldybės strateginių švietimo planų projektų ir metinių švietimo veiklos programų projektų, tikslinių švietimo programų projektų rengimą, koordinuoja jų gyvendinimą.
16. Užtikrina švietimo, kultūros ir sporto plėtros programų bei projektų rengimo bei įgyvendinimo organizavimą, vykdo kitas su tuo susijusias funkcijas bei užtikrina kitų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose, vykdymą.
17. Koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadybinę veiklą, švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų konsultavimą; organizuoja šių įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą; koordinuoja šių įstaigų veiklą, organizuoja kvalifikacijos kėlimo, konsultacinės pagalbos švietimo įstaigoms ir pedagogams teikimą.
18. Organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, brandos egzaminus bei mokyklų veiklos priežiūrą, organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų atestavimą;kaimo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamą pavėžėjimą, mokyklų aprūpinimą vadovėliais, mokykline dokumentacija, mokymo priemonėmis.
19. Organizuoja ir koordinuoja švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, pedagogui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo procedūras, įsipareigojimų mokiniams vykdymą; organizuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, mokyklų nelankančių vaikų išaiškinimą ir jų ugdymo poreikių nustatymą; dalyvauja išduodant licencijas mokymo veiklai.
20. Dalyvauja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vadovų skyrimo konkursuose bei nustatant metines užduotis įstaigų direktoriams, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys nebus įvykdytos, bei įvertinant įstaigų direktorių metų veiklos ataskaitas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. darbo patirties sritis - turėti pedagoginio darbo stažą;
21.3. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 3 metai;
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-1717 5.1. punkto reikalavimus - turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.;
22.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtinto Pedagogų rengimo reglamento 11 punkte nustatytais dokumentais arba tvarka;
22.3. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:23.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;23.2. organizuotumas - 4 lygis;23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;23.5. komunikacija - 4 lygis.24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:24.1. strateginis požiūris - 4 lygis;24.2. veiklos valdymas - 4 lygis;24.3. lyderystė - 4 lygis.25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.26. Profesinė kompetencija:26.1. žmogiškųjų išteklių valdymas - 4 lygis;26.2. dokumentų valdymas - 4 lygis.
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Vertinimo metodai: 
Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė:Aiva Dirgėlienė
Telefonas:+37052196817; +37067285971
El. paštas:aiva.dirgeliene@vtd.lt
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai