Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos padalinių viešosios informacijos pateikimą visuomenei interneto svetainėje;
2. rengia Savivaldybės mero straipsnių, reklamos, sveikinimų, padėkų ir skelbimų projektus bei organizuoja jų pateikimą visuomenei;
3. rengia informaciją apie Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus ir teikia žinias visuomenei;
4. teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms bei visuomenei, komentuodamas su Savivaldybės veikla susijusius klausimus, informuodamas apie Savivaldybės vadovų arba tarnautojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su įstaigos veikla susijusius klausimus. Rengia pranešimus spaudai, atitinkančius oficialią įstaigos poziciją, juos pasirašo, suderinęs (įsakymas, kitokia viza) su Savivaldybės meru arba Savivaldybės administracijos direktoriumi pagal jų kompetenciją. Apibendrina su Savivaldybės veikla susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse ir teikia ją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, kitiems tarnautojams;
5. Savivaldybės mero arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu operatyviai reaguoja į visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusias tikrovės neatitinkančias žinias ir, suderinęs su Savivaldybės meru arba Savivaldybės administracijos direktoriumi pagal jų įgaliojimams priskirtas veiklos sritis, pateikia visuomenės informavimo priemonėms oficialią įstaigos poziciją dėl jų;
6. prireikus organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas;
7. kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskleistą informaciją apie Savivaldybę ir teikia Savivaldybės merui bei Savivaldybės administracijos direktoriui;
8. renka ir pateikia Savivaldybės vadovybei, Savivaldybės administracijos padalinių vadovams bei žiniasklaidai informaciją apie numatomus Savivaldybės renginius;
9. organizuoja oficialių delegacijų priėmimą, apibendrina susitikimų rezultatus, juos viešina;
10. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Savivaldybės kvietimu, taip pat Savivaldybės mero pavedimu, Savivaldybės tarybos, kitų organizacijų kvietimu, programas, sudaro kultūrinę programą, rengia dalykinius susitikimus su Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės organizacijų atstovais;
11. organizuoja oficialių Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį;
12. sudaro sąmatas užsienio ir kitoms delegacijoms priimti ir Savivaldybės delegacijoms išvykti;
13. tvarko oficialią korespondenciją su užsienio partneriais: registruoja, verčia į lietuvių kalbą, rengia atsakymų projektus ir siunčia į užsienį;
14. teikia Savivaldybės tarybos nariams bei piliečiams informaciją apie užsienio ryšius, priimamas ir siunčiamas delegacijas, sudaromas bendradarbiavimo sutartis;
15. perduoda Savivaldybės tarybos komitetams ir Savivaldybės administracijos padaliniams užsienio partnerių siūlymus dėl bendradarbiavimo;
16. nagrinėja užsienio šalių savivaldybių, tarptautinių organizacijų kvietimus ir teikia siūlymus savo kompetencijos ribose visų Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės  įstaigų veiklos užsienio ryšių klausimais, teikia pagalbą užmezgant ryšius ir sudarant bendradarbiavimo sutartis bei rūpinasi jų gavimu; užsako ir rengia leidinius  užsienio kalba (lankstinukus, nedidelius informacinius žinynus) apie Kalvarijos miestą  ir Kalvarijos savivaldybę ar atskirus jos veiklos aspektus;
17. plėtoja Savivaldybės ir užsienio šalių savivaldybių bei kitų subjektų ryšius;
18. rengia perspektyvinių ir metinių bendradarbiavimo tarp Savivaldybės ir užsienio savivaldybių planų projektus;
19. padeda rengti Savivaldybės tarptautinius renginius;
20. kartu su kitomis Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis organizuoja Savivaldybės renginius užsienyje;
21. tiria ir skleidžia užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, atkreipdamas ypatingą dėmesį į Europos Sąjungos vykdomą savivaldos politiką;
22. kaupia informaciją apie užsienio miestus, kitus partnerius ir teikia jiems pageidaujamą informaciją apie Savivaldybę;
23. formuoja Savivaldybės teigiamą įvaizdį;
24. vykdo viešuosius pirkimus iš reprezentacinių lėšų;
25. konsultuoja Savivaldybės darbuotojus informacijos žiniasklaidai klausimais;
26. rengia sutarčių projektus savo kompetencijos ribose;
27. vykdo spaudos leidinių prenumeratą;
28. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
29. pavaduoja skyriaus specialistus atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais;
30. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
31. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 10:14:27