Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse.

Išduodamos šių rūšių licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

2. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų.

3. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.

4. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

5. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290).

2. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2008, Nr. 123-4660; 2010, Nr. 145-7432).

3. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090; 2011, Nr. 39-1869).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Motyvuota paraiška, kurioje nurodomi įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi); įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo); kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą; komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas); sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.

Jeigu įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialioje prekybos vietoje, kurioje alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams, tai turi būti nurodoma paraiškoje.

2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ar neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

3. Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kalvarijos skyriaus išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

4. Pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma licencijuojama veikla, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, su visiškai sutvarkytais ir juridiškai tiksliais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą.

5. Pastato (patalpos) nuomos (subnuomos) sutarčių kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažymas apie tai, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė, tel. (8 ~ 343) 21 272, el. p. vida.tumeliene@kalvarija.lt.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:

1. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą 490

2. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimą 490 € 

3. licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą 490 €

4. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu 190 €

5. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu 190 €

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko pavadinimas „Swedbank“ AB, įmokos kodas 52348.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

   arba

11.

Grafinė veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-22 10:12:13