Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip skyriaus darbuotojai vykdo pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

2. rengia ir tikslina skyriaus veiklos nuostatų, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą, inicijuoja skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimo, papildymo procedūras;

3. koordinuoja gyventojų priėmimo, aptarnavimo savivaldybės administracijoje įgyvendinimo procesą, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl tvarkos tobulinimo;

4. organizuoja ir kontroliuoja gaunamos korespondencijos, fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų bei skundų, siunčiamų raštų kokybišką ir savalaikį apdorojimą;

5. atlieka savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kontrolę ir teikia informaciją administracijos direktoriui;

6. koordinuoja su dokumentų valdymu ir administravimu susijusią informaciją, teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo organizavimo, dokumentų apskaitos sistemų diegimo savivaldybės administracijoje;

7. kontroliuoja savivaldybės administracijos bei likviduotų įmonių dokumentų, bylų, perduotų savivaldybės archyvui toliau saugoti, tvarkymą pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus;

8. kontroliuoja savivaldybės administracijos Dokumentacijos plano, registrų sąrašų rengimą;

9. turimų dokumentų pagrindu teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina skyriuje kaupiamų dokumentų kopijas, išrašus;

10. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas raštvedybos ir archyvo tvarkymo klausimais savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojams;

11. koordinuoja jaunimo politikos administravimą ir įgyvendinimą savivaldybėje;

12. rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

13. kontroliuoja informacijos teikimą savivaldybės interneto svetainei skyriaus kompetencijos klausimais;

14. organizuoja savivaldybės tarybos, komitetų funkcinį-techninį aptarnavimą;

15. kontroliuoja tarnybinio transporto racionalų ir efektyvų naudojimą;

16. atstovauja skyriui santykiuose su kitais struktūriniais padaliniais bei savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis;

17. registruoja tarybai teikiamų sprendimų projektus, parengia preliminarią posėdžio darbotvarkę, pateikia ją merui ir tarybos nariams;

18. registruoja tarybos priimtus sprendimus, juos sistemina ir perduoda saugoti savivaldybės archyvui;

19. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

20. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

21. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus bei skundus;

22. susistemina, apibendrina ir parengia savivaldybės administracijos veiklos metinę ataskaitą ir pateikia direktoriui;

23. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

24. atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe atvejais atlieka darbuotojo, atsakingo už mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramą, funkcijas, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

25. vykdo kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 09:32:46