Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyresnysis specialistas (A.S.)
 • Pagal savo kompetenciją užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamų dokumentų įforminimo kontrolę.
 • Einamosios finansų kontrolės metu tikrina ar operacijos, kurias reikia užregistruoti ir įtraukti į apskaitą, yra patvirtintos atsakingų darbuotojų, tikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendras sumas. Sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais, bei registrų likučius su bendruoju balansu. Tikrina ar kompiuterinė apskaitos sistema patikima. Visus kompiuterizuotos apskaitos registrus atspausdina ir tvirtina savo parašu.
 • Tvarko materialaus nematerialaus ilgalaikio ir biologinio turto, atsargų apskaitą pagal finansavimo šaltinius ir nuosavybės formas, tikrina turto ir medžiagų nurašymo teisingumą, dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, sudaro inventorizacijos apyrašus ir jų suvestinę
 • Sudaro mėnesio ir nuo metų pradžios turto ir atsargų judėjimo apyskaitą pagal finansavimo šaltinius, skaičiuoja ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą ir nematerialaus turto amortizaciją.
 • Sudaro mėnesio ir nuo metų pradžios ūkinio inventoriaus apyskaitas.
 • Tikrina lengvųjų automašinų kelionės lapuose pravažiuotų kilometrų parodymus, tikrina kuro nurašymo teisingumą, sudaro kuro judėjimo apyskaitą pagal automašinas. Paskirsto transporto išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją.
 • Išduoda įgaliojimus ir kontroliuoja atsiskaitymą pagal juos.
 • Apskaito automašinų padangų ir akumuliatorių eksploatavimo laiką.
 • Paskirsto elektros energijos sunaudojimą pagal jos vartotojus.
 • Išrašo sąskaitas faktūras už sunaudotą elektros energiją, ryšio paslaugas, patalpų nuomą ir kitas paslaugas.
 • Registruoja gaunamas ir išduodamas sąskaitas faktūras, nurašymo aktus.
 • Tvarko patalpų nuomos apskaitą (apskaičiuoti nuompinigius pagal kiekvieną nuomotoją, tvarko atsiskaitymų už butų nuomą likučius pagal kiekvieną gyventoją).
 • Tvarko supaprastintų pirkimų, taikant mažos vertės pirkimo verčių apskaitą, sudaro ketvirtines ataskaitas pagal pirkimų objektų kodų sąrašą ir teikia ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • Pildo statistines formas KS-02, VT-01, VT-02 ir kitas metines turto ir atsargų judėjimo apyskaitas.
 • Tvarko nebalansinėje sąskaitoje esanti turtą.
 • Tvarko pavogto ir kitaip netekto turto apskaitą.
 • Pagal sudarytą bylų dokumentacijos planą rengia ir perduoda dokumentus saugojimui (archyvui).
 • Atostogų, ligos, komandiruotės metu vykdo kito buhalterijos darbuotojo pareigas.
 • Dalyvauja administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje.
 • Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-18 13:39:44