Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas.

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                  2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A-53 priedas

 

 

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

                

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2019-06-26 Nr. 2
Kalvarija

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimus atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo  naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išduoda Kalvarijos seniūnijos, kai atliekami darbai jai priskirtoje teritorijoje, seniūnas. Prieš išduodant leidimą naudotis viešojo naudojimo objektais, kuriuos valdytojo teise valdo įstaigos, būtina suderinti su šiomis įstaigomis.

Kasinėjimus atliekantis fizinis ar juridinis asmuo šaligatvio, vietinės reikšmės kelio ar žaliųjų plotų dangą atstato pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" reikalavimus. Dangos atstatymo darbus priima leidimą išdavusi seniūnija.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-20 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo naudojimo tertorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo.

1. Prašymas.

4. Suderinimo su suinteresuotomis įstaigomis dokumentai.

5. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 Asmens pateikti dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Seniūnė Irena Abraitienė                                            
Laisvės g. 2, Kalvarija,
tel. (8 343) 34 105
el. paštas irena.abraitiene@kalvarija.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

 Kalvarijos seniūnas

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinės rinkliavos dydžiai:

1. Gatvių, aikščių su asfalto danga - 8,70 Eur už  kv. m plius 5 proc. už kiekvieną darbų vykdymo dieną pradedant nuo ketvirtos dienos. 

2. Gatvių su žvyro danga, lauko kelių, žaliųjų plotų - 1,50 Eur už kv. m plius 5 proc. už kiekvieną darbų vykdymo dieną pradedant nuo ketvirtos dienos.

3. Šaligatvio - 5,80 Eur  už kv. m plius 5 proc. už kiekvieną darbų vykdymo dieną pradedant nuo ketvirtos dienos.

Vietinė rinkliava didinama 3 kartus, kai atliekami darbai gatvėse, keliuose, šaligatviuose, kurie mažiau kaip prieš 5 metus buvo padengti nauja danga, kapitališkai suremontuoti ar rekonstruoti. 

Vietinės rinkliavos gavėjas Kalvarijos savivaldybės administracija, gavėjo sąskaitos Nr.  LT37 7300 0101 2836 4146, AB bankas „Swedbank", banko kodas 73000, mokėjimo paskirtis - vietinė rinkliava.

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama 

   Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-21 13:15:20