Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kviečiame Kalvarijos seniūnijos bendruomenines organizacijas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kalvarijos savivaldybės administracija pakartotinai skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau - Priemonė) įgyvendinimo atrankos konkursą Kalvarijos seniūnijoje veikiančioms organizacijoms.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 300,00 eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma:

Kalvarijos seniūnija - 1539,75 Eur;

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D-321 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašo tvirtinimo" (toliau - Savivaldybės tvarkos aprašas).

Priemonės tikslas - skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau - bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai - bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

Projektų įgyvendinimo trukmė - nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" sutarties (toliau - Projekto įgyvendinimo sutartis) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau - Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

  • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas);
  • paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
  • paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
  • pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.Tinkamas finansuoti veiklas, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai aprašo 10 p.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijos:

1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, - pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, - faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), - bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

6. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

8. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

9. Privaloma pateikti dokumentų kopijas, kurie nurodyti Savivaldybės tvarkos aprašo 14.3 ir 14.8 papunkčiuose. Dokumentų, nurodytų Savivaldybės tvarkos aprašo 14.1, 14.2, 14.4 ir 14.5 papunkčiuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės, pareiškėjų prašydamos pateikti dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kokių dokumentų ir informacijos, reikalingos sprendimams priimti, galima reikalauti. Savivaldybės neprivalo pareiškėjo prašyti pateikti Savivaldybės tvarkos aprašo 14.6 papunktyje nurodytų dokumentų.

Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

1. Paraiška pateikiama su lydraščiu Kalvarijos savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Laisvės g. 2, Kalvarija (214 kabinetas);

2. elektroniniu būdu, t.y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti į savivaldybės el.p. priimamasis@kalvarija.lt.

Priimamojo sekretorius, užregistravęs gautas paraiškas, pateikia Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui. Paraiškos vizuojamos atsakingam valstybės tarnautojui.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Šunskytė, tel. (8 343) 60 627, el. p. karolina.sunskyte@kalvarija.lt

Kalvarijos savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

DOKUMENTAI:

1. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. D-321 (2.12E) „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašo tvirtinimo"

1. Kalvarijos savivaldybės direktoriaus 2021-07-20 įsakymas Nr. A-36 (4.1E) „Dėl priemonei ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinti Kalvarijos savivaldybėje skirtų lėšų paskirstymo"

2. Paraiškos forma (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas).

3. Sąmatos forma (Paraiškos priedas).

4. Pavyzdinė deklaracijos forma (Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedas).

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai