Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2020-02-07       Nr. VL-65

Kalvarija

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą gali vežėjai, turintys leidimą.

Asmenims, siekiantiems įgyti leidimus, leidimai išduodami, jeigu tie asmenys atitinka šiuos reikalavimus:

1) yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo fizinis asmuo;

2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

3) asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;

4) yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai. Paslauga teikiama vežėjams-įmonėms, kurių buveinė registruota Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Vežėjas, siekiantis gauti leidimą vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi, Kalvarijos savivaldybės administracijai (toliau - Administracija) pateikia nustatytos formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklos vykdymą. Vežėjas pranešimą Administracijai gali pateikti tiesiogiai (asmeniškai) ar per atstumą (dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Kai informacija apie vežėjui išduotą taksi leidimą įrašoma į Licencijų informacinę sistemą (toliau - LIS), vežėjas, turintis transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip lengvasis automobilis taksi, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytoją ir nurodyti leidimo numerį. Vežėjas, kurio transporto priemonė įregistruojama kaip lengvasis automobilis taksi, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša Administracijai apie naujus transporto priemonės numerius, o Administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną atnaujina LIS nurodytą transporto priemonės numerį.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m.
gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl valstybinės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo".

5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pranešimą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniam asmeniui);

3. Individualios veiklos pažymą (fiziniam asmeniui);

4. Vairuotojo pažymėjimą (fiziniam asmeniui);

5. Dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise;

6. Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą;

7. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

8. Pažymą dėl mokestinės nepriemokos;

9. Dokumentą apie rinkliavos sumokėjimą, jei nematoma duomenų sistemoje;

10. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą dokumentą (pažymą arba išrašą) dėl teistumo (neteistumo) (fiziniam asmeniui);

11. Respublikinio priklausomybės ligų centro ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą medicininę pažymą (fiziniam asmeniui).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pareiškėjo pateikti dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė, tel. (8 ~ 343) 21 272,

el. p. vida.tumeliene@kalvarija.lt.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė - 1 darbo diena. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 15 darbo dienų terminas.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą 45 EUR.

Įmokos kodas 52748.

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitas:

AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175, SWIFT kodas CBVILT2X

AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038, SWIFT kodas BSBLT26

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas) LT74 4010 0510 0132 4763, SWIFT kodas AGBLLT2X

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT12 2140 0300 0268 0220, SWIFT kodas NDEALT2X

„Swedbank" AB LT24 7300 0101 1239 4300, SWIFT kodas HABALT22

UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025, SWIFT kodas MDBALT22

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama. Spausti čia.

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-22 11:52:14