Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Nuostatai

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarybos
2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-18-25

 

 

 

 

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau - administracija) yra viešasis juridinis asmuo - biudžetinė įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, veikianti pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Administracijos kodas - 188751268.

2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos ir tarybos kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais.

3. Administraciją steigia, reorganizuoja ar likviduoja Kalvarijos savivaldybės taryba (toliau - taryba).

4. Administracijos įgaliojimai nesusiję su tarybos įgaliojimų pabaiga.

5. Administracijos buveinė: Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija.

6. Administracija yra juridinis asmuo, turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su savivaldybės herbu ir pavadinimu ,,Kalvarijos savivaldybės administracija". Administracijos struktūriniai (skyriai, tarnybos) ir struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos) taip pat gali turėti antspaudus.

7. Administracijos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

8. Administracijos savininkas - Kalvarijos savivaldybė ( toliau- savivaldybė).

9. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - taryba.

10. Administracijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Administracijos veiklos laikotarpis yra neterminuotas.

11. Administracija yra paramos gavėja.

 

II. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

12. Administracijos veiklos rūšis - Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) kodas 84.11.20).

13. Administracijos veiklos tikslai: atlikti teisės aktų jai nustatytas funkcijas, įgyvendinti teisės aktus, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti savivaldybės bendruomenės interesus.

14. Administracija:

14.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

14.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;

14.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

14.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

14.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

14.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

14.7. atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių finansinį, ūkinį, techninį bei materialinį aptarnavimą;

14.8. kaupia, sistemina bei rengia tarybos, mero, administracijos direktoriaus veiklai reikalingą informaciją ir kitą medžiagą bei teikia tarybai, merui, administracijos direktoriui pasiūlymus savivaldos institucijų kompetencijai priskirtais klausimais;

14.9. vykdo kitas teisės aktuose jai numatytas funkcijas.

 

III. ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

15. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai (skyriai, tarnybos), struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

16. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių administracijos direktoriaus siūlymu savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia taryba, o pareigybes ir jų aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

 

IV. ADMINISTRACIJOS TEISĖS

 

17. Administracija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš savivaldybės bei jos teritorijoje esančių valstybės institucijų bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų duomenis bei informaciją administracijos kompetencijos klausimais, savo kompetencijos klausimais kreiptis į Vyriausybę, ministerijas bei jų įstaigas.

18. Administracija turi ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, savivaldybės institucijų sprendimų jai suteiktų teisių.

 

V. ADMINISTRACIJOS VALDYMAS

 

19. Administracijos direktorius vadovauja administracijai - jis yra įstaigos vadovas, pavaldus tarybai, atskaitingas tarybai ir merui.

20. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

21. Administracijos direktoriaus pavaduotojas direktoriaus siūlymu mero teikimu,  skiriamas tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

22. Administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus tvirtina taryba.

23. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas šiame ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, reglamento nustatyta tvarka atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui.

24. Administracijos direktorius:

24.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

24.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus administracijos struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

24.3. organizuoja administracijos darbą, tvirtina administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių veiklos nuostatus, atsako už įstaigos vidaus administravimą;

24.4. administruoja asignavimus, tarybos skirtus savivaldybės administracijai;

24.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

24.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos valstybės tarnautojus ir kitus administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir savivaldybės  tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

24.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

24.8. organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

24.9. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas savivaldybės merui ir tarybai;

24.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

24.11. teikia merui taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais;

24.12. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje;

24.13. savivaldybės tarybos pavedimu tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus specialiuosius planus;

24.14. atsako už tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimą;

24.15. savo kompetencijos ribose sudaro sutartis;

24.16. įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus administracijos tarnautojus atstovauti administracijai įstaigose, įmonėse, organizacijose;

24.17. atlieka kitas įstatymais ir teisės aktais administracijai priskirtas funkcijas.

25. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

26. Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo sprendžia savivaldybės taryba.

 

VI. ATSTOVAVIMAS IR PAVADAVIMAS

 

27. Administracijos direktorius, administracijų skyrių vedėjai, o tam tikrais atvejais ir valstybės tarnautojai gali būti įgalioti atstovauti administracijai. Atstovo skyrimas patvirtinamas raštu, atsižvelgiant į atstovavimo reikalavimus ir atstovui suteikiamas teises.

28. Meras potvarkiu gali įgalioti administracijos direktorių, o tam tikrais atvejais valstybės tarnautojus atstovauti savivaldybei, savivaldybės merui jo (jų) kompetencijos klausimais;

29. Administracijos struktūrinių padalinių vedėjus, seniūnus jų atostogų, komandiruočių, stažuočių ar ligos metu pavaduoja pagal pareigybių aprašymus numatyti arba administracijos direktoriaus įsakymu skirti valstybės tarnautojai.

 

VII. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNAUTOJAI BEI DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

 

30. Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis( toliau - darbuotojai), kompetenciją, funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato tarnautojų/darbuotojų pareigybių aprašymai. Administracijos valstybės tarnautojai bei darbuotojai atskaitingi administracijos direktoriui. Valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Darbuotojų darbo sąlygas ir tvarką nustato Darbo kodeksas.

31. Administracijos valstybės tarnautojai bei darbuotojai negali būti savivaldybės tarybos, kurią jie aptarnauja, nariais. Išrinkus administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją į tarybos narius tarnautojas/darbuotojas turi apsispręsti ir atsisakyti tų pareigų arba išrinkto savivaldybės tarybos nario mandato kaip tai numato Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas.

32. Administracijos tarnautojų tarnybos ir darbo teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas bei kiti darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei teisės aktai.

 

VIII. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

33. Administracija savo darbą planuoja metams (gali būti numatytas trumpesnis laiko tarpas).

34. Administracijos struktūrinių padalinių vadovų (vedėjų), vyriausiųjų specialistų (neįeinančių į struktūrinius padalinius), seniūnų pasitarimai:

34.1. administracijos struktūrinių padalinių vadovų (vedėjų), vyriausiųjų specialistų (neįeinančių į struktūrinius padalinius), seniūnų pasitarimai organizuojami esant reikalui, įprastai kartą per savaitę tuo pačiu laiku. Pasitarimo dieną ir laiką nustato administracijos direktorius;

34.2. pasitarimuose dalyvauja administracijos direktorius, visi struktūrinių padalinių vadovai (vedėjai), vyriausieji specialistai (neįeinantys į struktūrinius padalinius) ir seniūnai arba juos pavaduojantys asmenys. Pasitarimuose gali dalyvauti kiti savivaldybės valstybės tarnautojai ar darbuotojai, kviestiniai asmenys;

34.3. pasitarimuose struktūrinių padalinių vadovai (vedėjai), vyriausieji specialistai (neįeinantys į struktūrinius padalinius), seniūnai atsiskaito už tai, ar laiku vykdomos užduotys, informuoja apie artimiausius darbus, tarybos komitetams pateiktus klausimus ir komitetų priimtus sprendimus. Prireikus administracijos direktorius kai kuriems klausimams nagrinėti numato papildomus pasitarimus ir darbų vykdytojus;

34.4. pasitarimuose sprendimus priima ir jų vykdymą kontroliuoja administracijos direktorius. Administracijos direktoriaus nuožiūra kai kurių klausimų sprendimų kontrolė gali būti pavesta konkrečiam tarnautojui.

35. Administracija gali rengti išvažiuojamuosius pasitarimus seniūnijose.

36. Gyventojų pasiūlymų, prašymų bei skundų nagrinėjimas ir interesantų priėmimas:

36.1. gyventojų pasiūlymai, prašymai bei skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais;

36.2. raštiški gyventojų pasiūlymai, prašymai bei skundai priimami ir registruojami priimamajame kabinete. Su mero ar administracijos direktoriaus rezoliucija perduodami struktūriniams, teritoriniams padaliniams ar/ir vyriausiems specialistams (neįeinantiems į struktūrinius padalinius) pagal jų kompetenciją;

36.3. gyventojų prašymus ir skundus, kuriais apskundžiami administracijos tarnautojų veiksmai, nagrinėja administracijos direktorius arba jo sudarytos komisijos;

36.4. gyventojų pasiūlymų, prašymų bei skundų nagrinėjimo, gyventojų priėmimo tvarką nustato administracijos direktorius. Administracija analizuoja ir apibendrina gyventojų pasiūlymus, prašymus bei skundus priėmimo metu ir pateikia informaciją merui ir administracijos direktoriui.

37. Tarybos narių paklausimų nagrinėjimas:

37.1. paklausimai (klausimai), adresuoti administracijai, registruojami priimamajame ir perduodami administracijos direktoriui;

37.2. administracijos direktorius perduoda paklausimą (klausimą) struktūrinio padalinio vedėjui ar konkrečiam tarnautojui, kad parengtų raštišką atsakymą;

37.3. administracija į perduotus paklausimus privalo atsakyti tarybos nario pageidaujama forma, Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

38. Tarybos pasėdžiui teikiamų sprendimų projektai rengiami vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu.

39. Už parengtų ir pateiktų svarstyti savivaldybės tarybai sprendimų projektų pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą yra asmeniškai atsakingi jų rengėjai.

 

IX. ADMINISTRACIJOS DARBO KONTROLĖ

 

40. Administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių, seniūnijų ir struktūriniams padaliniams nepriklausančių viešojo administravimo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą organizuoja, už vidaus administravimą atsako administracijos direktorius.

41. Administracijos struktūrinių padalinių vedėjai, seniūnai, kiti tarnautojai administracijos direktoriaus reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas už pareikalautą laikotarpį. Administracijos struktūrinių padalinių vedėjai, seniūnai yra tiesiogiai atskaitingi administracijos direktoriui už padalinio kompetencijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą.

42. Administracijos struktūrinių teritorinių padalinių sprendimus turi teisę panaikinti taryba, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Seimo priimtiems teisės aktams, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams, tarybos sprendimams ir mero potvarkiams, administracijos direktoriaus įsakymams.

43. Administracijos struktūriniai padaliniai, kiti tarnautojai pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, tarybos sprendimai bei mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai įstaigose, įmonėse ir organizacijose, kurių veiklą kuruoja pastarieji padaliniai, bei imasi priemonių trūkumams pašalinti.

44. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Vidaus auditą atlieka administracijos Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.

 

X. ADMINISTRACIJOS TURTAS, FINANSAI IR RAŠTVEDYBA

 

45. Administracija jai priskirtą Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų įstatymų bei tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

46. Administracija išlaikoma iš savivaldybės biudžeto.

47. Administracija gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

48. Administracijos turtą sudaro:

48.1. administracijos veiklai priskirtas ilgalaikis materialusis, nematerialusis, finansinis ir trumpalaikis materialusis;

48.2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka iš paramos  teikėjų neatlygintinai gautos piniginės lėšos ir bet koks kitas turtas bei suteiktos paslaugos.

49. Administracija finansines operacijas vykdo per Buhalterinės apskaitos, Finansų ir biudžeto planavimo skyrius.

50. Administracijos raštvedyba, apskaitos, atsakomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba ir turi atitikti galiojančiais teisės aktais nustatytus reikalavimus.

 

XI. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

51. Tarybai priėmus sprendimą dėl administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs administracijos direktorius tarybos sprendime nurodytu laiku ir dalyvaujant merui turi perduoti reikalus naujam administracijos direktoriui  ar kitam tarybos įgaliotam asmeniui.

52. Perduodant reikalus turi būti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę administracijos būklę, administracijos struktūrą bei pareigybes (etatus), personalo sukomplektavimą, savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, savivaldybės turto apyrašą, archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su savivaldybe, ir tarybos sprendimų bei mero potvarkių vykdymą.

53. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, taip pat meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

54. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka merui, kitas - reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

55. Administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių, reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja administracijos padalinių nuostatai ir kiti teisės aktai.

56. Administracijos tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

 

XII. PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 

57. Valstybės tarnautojai priimami į tarnybą administracijoje ir atleidžiami iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

58. Darbuotojai priimami į darbą administracijoje ir atleidžiami iš jo Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

XIII. DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

59. Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti norminiai teisės aktai.

60. Administracijos darbo užmokesčio fondą kasmet nustato taryba, tvirtindama metinį savivaldybės biudžetą.

61. Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, darbo apmokėjimo sąlygas nustato administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir su jais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIV. NUOSTATŲ KEITIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKA

 

62. Administracijos nuostatus, jų keitimus, papildymus tvirtina taryba.

63. Patvirtinti nuostatai, jų pakeitimai, papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Šiuose nuostatuose neaptarti administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

65. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

66. Už tai, kad būtų užtikrintas šių nuostatų reikalavimų vykdymas, atsako administracijos direktorius.

67. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

68. Administracija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

69. Pranešimai, kuriuos remiantis teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiama administracijos interneto svetainėje arba regioninėje spaudoje.

70. Informacija visuomenei apie administracijos veiklą teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Administracija turi interneto svetainę http://www.kalvarija.lt.

 

 

Administracijos direktorius

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2012-06-04 11:20:31