Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Direktorius

 

PATVIRTINTA

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos

 

2020 m. liepos 7 d. sprendimu

 

Nr. T-136

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas Kalvarijos savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

2. Pareigybės lygmuo - įstaigos vadovo (II lygmuo).

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės Tarybai.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

4. Tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybes, užtikrina, kad būtų vykdomos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos administracijos funkcijos, bei vykdo (užtikrina, kad būtų vykdomos) kituose teisės aktuose nustatytos administracijai ir administracijos direktoriui priskirtos funkcijos.

5. Tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

6. Organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Savivaldybės administracijoje.

7. Tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Vietos savivaldos įstatyme numatytiems subjektams.

8. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą.

9. Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, seniūnus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas.

10. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas.

11. Organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą.

12. Reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui bei reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą.

13. Tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

14. Įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus  Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus atstovauti valstybinėse institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose.

15. Tvirtina detaliuosius planus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

16. Administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai.

17. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

18. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos.

19. Organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų Savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

 

 

 

 

 

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

21. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose Savivaldybės vykdomajai institucijai nustatytas funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė - ne mažiau kaip 3 metai;

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai".

23.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas - 5;

24.2. organizuotumas - 5;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 5;

24.4. analizė ir pagrindimas - 5;

24.5. komunikacija - 5.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. strateginis požiūris - 5;

25.2. veiklos valdymas - 5;

25.3. lyderystė - 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas - 5;

26.2. konfliktų valdymas - 5.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. veiklos planavimas - 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________
 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-28 14:20:55