Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
vyriausiasis specialistas (E. K.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus;

2. atlieka viešųjų pirkimų planavimą, jį tikslina ir vykdo jo priežiūrą;

3. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

4. analizuoja ir derina visus viešųjų pirkimų sutarčių projektus bei vykdo šių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

5. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;

6. kartu su Teisės ir personalo skyriaus specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir (ar) kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

7. administruoja savivaldybės administracijos elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisija. Atsako už duomenų, pateikiamų Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (CVP IS), aktualumą ir teisingumą, administruoja administracijos darbuotojams CVP IS suteiktas teises ir įgaliojimus;

8. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;

9. teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybei pavaldžioms įstaigoms viešųjų pirkimų procedūrų klausimais, pagal kompetenciją bendradarbiauja su administracijos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, projektus įgyvendinančiomis institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;

10. rengia ataskaitas apie įvykdytus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus ir teikia jas kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11. dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose ir atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas (komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka ir nebūdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu);

12. nesant skyriaus darbuotojo, atsakingo už licencijuojamą veiklą, licencijų ir leidimų išdavimą, atlieka teisės aktų nustatyta tvarka licencijų ir leidimų išdavimo procedūras;

13. nesant skyriaus darbuotojo, atsakingo už strateginio veiklos plano įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka rengia, atlieka strateginio veiklos plano įgyvendinimui būtinas procedūras;

14. bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais bei gavęs įgaliojimus pagal pareigybei paskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose, siekdamas pritraukti kuo daugiau investicinių lėšų savivaldybės ekonominės plėtros įgyvendinimui;

15. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

17. skyriaus kito darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;

18. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-28 16:38:01