Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (L. J.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;

2. rengia paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų, koordinuoja institucijoje vykdomų projektų įgyvendinimo procedūras;

3. organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti (galimybių studijų, investicinių projektų), rengimą;

4. įgyvendina kitas projektų sutarčių nuostatas bei vykdo kitus su projektų įgyvendinimu susijusius pavedimus ir užduotis;

5. vykdo parengtų projektų veiklų monitoringą ir atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą;

6. rengia, teikia ir atsako už savalaikį įgyvendintų projektų ataskaitų parengimą atskaitingoms institucijoms;

7. bendradarbiauja su vidaus ir užsienio partneriais investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais bei gavęs įgaliojimus pagal pareigybei paskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose, siekdamas pritraukti kuo daugiau investicinių lėšų savivaldybės ekonominės plėtros strategijoms įgyvendinti;

8. rengia savivaldybės strateginius veiklos planus, vykdo jų priežiūrą, atlieka kitus darbus, reikalingus savivaldybės strateginiams tikslams įgyvendinti;

9. analizuoja programų koordinatorių rengiamas programas, teikia išvadas jų rengėjams, susistemina ir parengia bendrą savivaldybės strateginio veiklos plano projektą, rengia šio plano vykdymo ataskaitą;

10. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje esančių vietos plėtros strategijų vykdytojais projektų įgyvendinimo klausimais;

11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrindamas nenutrūkstamą skyriaus vykdomų procedūrų eigą;

12. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

13. teikia informaciją ir metodinę pagalbą projektų rengimo ir paraiškų teikimo ES fondų finansavimui gauti savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims;

14. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į paklausimus bei raštus;

15. rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

16. kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės ir kt. laiku) atlieka jam priskirtas funkcijas;

17. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-28 16:50:39