Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (R.V.)

 Šias pareigas einantis darbuotojas privalo atlikti šias funkcijas:

1. tvarkyti seniūnijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, ją registruoti, pateikti seniūnui ir su jo rezoliucija atiduoti vykdytojams;

 2. rengti dokumentų projektus reikalingus seniūnijos veiklai;

 3. sudaryti bylų dokumentacijos planą, tvarkyti nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas ir iki nustatyto termino pateikti Marijampolės apskrities archyvui;

 4. tvarkyti seniūnijos archyvą, kaupti ir analizuoti žiniasklaidoje paskleistą informaciją apie seniūnijos, vietos bendruomenės veiklą;

 5. registruoti seniūnijos gyventojų prašymus ir pasiūlymus bei skundus;

6. kaimo vietovėse tvarkyti namų ūkio knygas;

 7. rengti seniūnijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitas tam tikrą faktinę padėtį patvirtinančias pažymas;

8. pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

 9. vykdyti asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nesant seniūno pavaduotojo;

10. rinkti duomenis ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai ir sudaryti sąrašus;

11. rengti dokumentaciją notariniams veiksmams atlikti;

12. savo kompetencijos ribose organizuoti statistinių duomenų rinkimą ir jų pateikimą įstatymų nustatyta tvarka;

13. nustatyta tvarka rengti ilgalaikius ir vienkartinius leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose,  kontroliuoti vietinės rinkliavos mokėjimą;

 14. rengti charakteristikas asmenims, kuriems pagal LR valstybinių pensijų įstatymą priklauso valstybinė pensija, teisėsaugos institucijoms, asmenims pageidaujantiems įsigyti šaunamąjį ginklą;

15. dalyvauti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

16. vykdyti kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalvarijos seniūno pavedimus.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-27 11:32:24