Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja skyriaus darbą, atlieka buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
 • Rengia skyriaus nuostatų, skyriaus vedėjo ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus.
 • Teikia skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Teikia informaciją apie buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą -apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, mokesčių administratoriams.
 • Teikia vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus.
 • Vykdo išankstinę finansų kontrolę vadovaujantis pateiktais dokumentais, prireikus -kompetentingų asmenų parašytomis išvadomis.
 • Apskaito visas savivaldybės administracijos sąskaitas banke pervestas ir gautas pinigines lėšas.
 • Tikrina banko sąskaitose atliktų operacijų teisingumą ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose, sudaro žurnalą orderį Nr. 2.
 • Tikrina ir pasirašo kasos dokumentus.
 • Tvarko atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaitą, analizuoja įsiskolinimo su jomis priežastis ir apie tai informuoja administracijos direktorių.
 • Sudaro debitorių ir kreditorių ataskaitą su priedais ir nustatytais terminais teikia Finansų skyriui.
 • Sudaro žurnalą - didžiąją knygą pagal biudžeto, pavedimų ir projektų programų lėšas.
 • Rengia finansinių ataskaitų rinkinį ir su aiškinamuoju raštu teikia  Finansų ir biudžeto planavimo  skyriui nustatytais terminais.
 • Sutikrina visų buhalterinių sąskaitų likučius su likučiais žurnale-didžiojoje knygoje.
 • Vizuoja sutartis ir direktoriaus įsakymus, kuriuose yra numatyti finansiniai ir turtiniai įsipareigojimai.
 • Teikia administracijos administravimo išlaidų projektą formuojant savivaldybės biudžetą.
 • Informuoja administracijos direktorių apie pastebėtus pažeidimus ir nustatytus trūkumus, teikia pasiūlymus jiems pašalinti.
 • Pagal sudarytą bylų dokumentacijos planą rengia  ir perduoda dokumentus saugojimui (archyvui).
 • Dalyvauja administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje.
 • Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-18 13:38:54