Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 


PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A-61

 

 

  I. Bendrųjų reikalų skyrius

 II. Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 III. Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius

 IV. Finansų ir biudžeto planavimo skyrius

 V. Socialinių reikalų skyrius

 VI. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriu (vyriausiasis specialistas)

VII. Ūkio ir urbanistikos skyrius

VIII. Žemės ūkio ir melioracijos skyrius:

IX. Vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir karo prievolei

X. Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai

XI. Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) 

XII. Seniūnijos

 

 

I  Bendrųjų reikalų skyrius:
1. Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų priėmimas.

2. Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas saugomų dokumentų pagrindu.
3. Konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais, vartojimo taisyklingumo kontrolė.  Išorinės reklamos ir iškabų savivaldybės teritorijoje kalbinis derinimas.

4. Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas.

5. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimas toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimas.
6. Viešosios informacijos teikimas

 

II Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius:

1. Gimimo registravimas.

2. Įvaikinimo registravimas.

3. Tėvystės (motinystės)  nustatymo  registravimas.

4.  Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas.

5. Tėvystės pripažinimo registravimas.

6. Civilinės būklės aktų įrašų ištaisymas, papildymas, pakeitimas.

7. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas.

8. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas.

9. Vardo, pavardės keitimas.

10.  Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas.

11. Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje.

12. Santuokos nutraukimo registravimas.

13. Mirties registravimas.

14. Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas.

15. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įrašų įtraukimas į apskaitą.

16. Užsienio valstybėje sudarytos santuokos akto įrašo įtraukimas į apskaitą.

17. Bažnyčios  nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą.

18. Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą.

19. Mirties, įregistruotos užsienyje, įtraukimas į apskaitą.

20. Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas.

21. Įstatymų, susijusių su Civilinės metrikacijos įstaigos veikla, aiškinimas, konsultacijos santuokos ir kitais klausimais.

22. Pirminės teisinės pagalbos teikimas.

23. Leidimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose organizuoti renginį išdavimas.

 

III Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir ir viešojo maitinimo įmonėse išdavimas.

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  prekybos ir ir viešojo maitinimo įmonėse dublikato išdavimas.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  prekybos ir ir viešojo maitinimo įmonėse galiojimo panaikinimas.

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  prekybos ir ir viešojo maitinimo įmonėse patikslinimas.

5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  prekybos ir ir viešojo maitinimo įmonėse papildymas.

6. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.

7. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.

8. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas.

9. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas.

10. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas.

11. Licencijos teikti šilumą išdavimas.

12. Licencijos teikti šilumą dublikato išdavimas.

13. Licencijos teikti šilumą keitimas.

14. Licencijos teikti šilumą galiojimo panaikinimas.

15. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas.

16. Licencijos  verstis keleivių vežimu  autobusais vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas.

17. Licencijos  verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais keitimas.

18. Licencijos  verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pratęsimas.

19. Licencijos  verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas.

20. Licencijos kopijų  verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas.

21. Licencijos kopijų  verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pratęsimas.

22. Licencijos kopijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pakeitimas.

23. Licencijos kopijų  verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas.

24. Leidimo  vežti keleivius autobusais reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas.

25. Leidimo papildomo egzemplioriaus vežti keleivius autobusais  reguliaraus vietinio  susisiekimo maršrutais išdavimas.

26. Leidimo vežti keleivius autobusais reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais panaikinimas.

27. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

28. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi patikslinimas.

29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas.

30. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi panaikinimas.

31. Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas.

32. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas SVV.

 

IV Finansų ir biudžeto planavimo skyrius:

1. Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimas fiziniams asmenims.

2.  Žemės ir valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimas juridiniam asmeniui.

3. Juridinio asmens žemės nuomos mokesčio deklaravimas ir su tuo susijusių klausimų sprendimas.

4. Fizinio asmens žemės nuomos mokesčio deklaravimas ir su tuo susijusių klausimų sprendimas.

 

 V. Socialinių reikalų skyrius:

1. Išmokos vaikams

2. Kita socialinė parama:

3. Piniginė socialinė parama:

4. Socialinės ir kt. paslaugos:

5. Tikslinių kompensacijų išmokos;

6. Vaiko globa (rupyba);

 VI Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas):
  1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas.
  2. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas
 VII Ūkio ir urbanistikos skyrius:

1. Šeimų ir asmenų įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai.

2. Socialinio būsto nuoma šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Savivaldybėje sudarytus šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašus.

3. Socialinio būsto nuomos mokestį mažinančio 0,4 dydžio koeficiento taikymas nuomojantis Kalvarijos savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal nuomos sutartį, sudarytą iki 2002 m. gruodžio 31 d.

4. Sutikimo pagal asmens prašymą dėl deklaravimo duomenų pakeitimo ir naikinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose parengimas seniūnijoms.

5. Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti (pirkti, statyti, rekonstruoti), naudojantis valstybės remiamu būsto kreditu, išdavimas.

6. Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių lengvatinėmis sąlygomis privatizavimas (pardavimas).

7. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas, valstybės garantinių dokumentų išdavimas nuomininkams ir savininkams. Išduotų valstybės garantinių dokumentų tikslinimas ir keitimas.

8. Teritorijų planavimo dokumentų (specialieji ir detalieji planai) parengimas nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės taryboje.

9. Teritorijų planavimo dokumento derinimas nuolatinėje statybos komisijoje

10. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymas.

11. Planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo dokumentui rengti.

12. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas.

13. Topografinių ir inžinerinių planų priėmimas.

14. Žemės sklypo plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas.

15. Statybą leidžiančio dokumento išdavimas.

16. Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais.

17. Leidimo (2 priedas) važiuoti Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas.

18. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

 

 VIII Žemės ūkio ir melioracijos skyrius:

1. Sprendimo dėl paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose skyrimo (neskyrimo) priėmimas ir paramos sumos apskaičiavimo dokumentų priėmimas.

2. Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo dokumentų priėmimas.

3. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo dokumentų priėmimas.

4. Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo dokumentų priėmimas.

5. Draudimo įmokų dalinio kompensavimo dokumentų priėmimas.

6. Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimo ir atlyginimo dokumentų priėmimas.

7. Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymo dokumentų priėmimas.

8. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo dokumentų priėmimas.

9. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkui.

10. Nuostolių už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos gyventojui, ūkio subjektui ir kitai įstaigai nustatymo dokumentų priėmimas.

11. Paraiškos dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą administravimo dokumentų priėmimas.

12. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimo dokumentų priėmimas.

13. Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškos priėmimas.

14. Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimo dokumentų priėmimas.

15. Paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimo dokumentų priėmimas.

16. Prašymo atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkui ir naudotojui priėmimas.

17. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotuose žemėse išdavimo.

18. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimo dokumentų priėmimas.

19. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo dokumentų priėmimas.

20. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau - traktoriai) techninė apžiūra.

21. Ūkininko ūkio registravimo dokumentų priėmimas.

22. Ūkininko ūkio duomenų keitimo dokumentų priėmimas.

23. Ūkininko ūkio išregistravimo dokumentų priėmimas.

24. Žemės ūkio ir kaimo verslo valdos administravimo dokumentų priėmimas.

25. Žemės ūkio ir kaimo verslo kvotų už baltąjį cukrų administravimo dokumentų priėmimas.

26. Žemės ūkio ir kaimo verslo tiesioginių išmokų už karves žindenes administravimo dokumentų priėmimas.

27. Žemės ūkio ir kaimo verslo tiesioginių išmokų už ėriavedes administravimo dokumentų priėmimas.

28. Žemės ūkio ir kaimo verslo tiesioginių šmokų už mėsinius galvijus ir avis administravimo dokumentų priėmimas.

29. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos priėmimas savivaldybėje.

30. Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų žemės ūkio klausimais priėmimas.

 

 IX Vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir mobilizacijai:

1. Asmens konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje klausimais.

2. Konsultavimas civilinės saugos planavimo  ir kitais su ja susijusiais klausimais.

 

 X Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai:

 Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas.

 

 XI Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

 

 XII Seniūnijos

 1. Akmenynų seniūnija:

Kalvarijos seniūnija:

 

Liubavo seniūnija:

 

Sangrūdos seniūnija:

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-28 13:57:24