Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (M.G.)

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. prižiūri ir administruoja savivaldybės administracijos kompiuterinį ir telefonijos tinklus;

4.2. prižiūri savivaldybės administracijos kompiuterinę techniką, orgtechniką bei programinę įrangą;

4.3. įrengia naujas kompiuterines darbo vietas savivaldybės administracijos darbuotojams;

4.4. pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų darbuotojus darbo su kompiuteriais ir įdiegtomis programomis klausimais (išskyrus kompiuterinio raštingumo klausimus);

4.5. kaupia ir sistemina savivaldybės administracijos naudojamos programinės įrangos ir su ja susijusios informacijos duomenis, kontroliuoja, kad savivaldybės administracijoje nebūtų naudojama nelegali programinė įranga;

4.6. užtikrina savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų saugumą;

4.7. parengia multimedijos įrangą savivaldybės administracijoje vykstantiems renginiams;

4.8. rengia informacinių sistemų naudojimo ir technines specifikacijas viešiesiems pirkimams pagal skyriaus kompetenciją, teikia rekomendacijas apie informacinių sistemų technines charakteristikas ir jų taikymo galimybes;

4.9. administruoja žemės nuomos mokesčio informacinę sistemą;

4.10. administruoja savivaldybės tarybos elektroninio balsavimo sistemą;

4.11. administruoja savivaldybės interneto svetainę, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

4.12. archyvuoja savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo įrašus, veda šių įrašų, jų atsarginių kopijų apskaitą;

4.13. vykdo administracijoje vykstančių konkursų laisvoms darbuotojų pareigybėms užimti, įvairių posėdžių ar pasitarimų, kuriems būtinas garso įrašas, techninį aptarnavimą iki garso įrašo atidavimo už saugojimą atsakingam darbuotojui momento;

4.14. vykdo savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių - seniūnijų, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų el. pašto dėžučių adresų programinį aptarnavimą;

4.15. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-30 14:10:31