Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (archyvaras)
Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1. vykdo valstybinę savivaldybėms perduotą priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkciją (likviduotų įmonių, įstaigų ir organizacijų archyvų dokumentų tvarkymas), išduoda dokumentų kopijas, reikiamus darbo stažo ir darbo užmokesčio archyvinius pažymėjimus ir atlieka kitus pavedimus, susijusius su valstybinės funkcijos vykdymu;
2. kontroliuoja, kad savivaldybės administracijos padaliniai, į padalinius neįeinantys vyriausieji specialistai perduotų sutvarkytas dokumentų bylas savivaldybės archyvui pagal nustatytus terminus, priima saugoti į archyvą Kalvarijos savivaldybės administracijos (įstaigos) padalinių dokumentus, tikrina jų suformavimą;
3. pagal nustatytą tvarką dokumentus šifruoja, sistemina, aprašo;
4. rengia pastovaus ir laikinojo saugojimo dokumentų suvestinius aprašus;
5. rengia apyrašus derinimui su administracijos direktoriumi bei Marijampolės apskrities archyvu;
6. nuolat informuoja atitinkamų padalinių vadovus apie padaliniuose dingusius ir archyvui neperduotus pastovaus ir laikinojo saugojimo dokumentus;
7. kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, prireikus juos atkuria;
8. dalyvauja archyvinių dokumentų inventorizacijoje;
9. dalyvauja ekspertizės darbe, nustatant archyvinių dokumentų mokslinę ir praktinę vertę;
10. prireikus išduoda archyvo pažymas ir dokumentų kopijas;
11. rengia atsakymus į paklausimus, veda jų apskaitą;
12. naudoja kodinį užraktą archyvo patalpų durų uždarymo saugumui užtikrinti;
13. priima iš savivaldybės administracijos padalinių, į padalinius neįeinančių vyriausiųjų specialistų parengtus bylų dokumentacijos planus, per Elektroninio archyvo informacinę sistemą sudaro visos savivaldybės administracijos bylų dokumentacijos planą, registrų sąrašus ir teikia juos derinti Marijampolės apskrities archyvui;
14. pateikia nustatytais terminais derinti savivaldybės tarybos įsteigtų įmonių, įstaigų dokumentacijos planus;
15. registruoja ir saugo tarybos sprendimais patvirtintų sutarčių nuorašus, savivaldybės administracijos sudaromas sutartis, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus veiklos organizavimo, savivaldybės vykdomosios institucijos klausimais;
16. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, skyriaus kompetencijos klausimais;
17. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
18. skyriaus vedėjo nurodymu protokoluoja savivaldybės institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius, pasitarimus, susirinkimus;
19. atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, skyriaus vedėjui pavedus, atlieka vyriausiojo specialisto (sekretoriaus), vyriausiojo specialisto (ūkvedžio) funkcijas;
20. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 09:36:22