Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir karo prievolei (G.B.)

Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir šalina trūkumus, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastis;

 • pagal kompetenciją užtikrina galimų ekstremaliųjų situacijų savivaldybėje prognozavimą;
 • atlikęs galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, viešąjį svarstymą ir, suderinęs su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga,  teikia  jį tvirtinti;
 • pagal kompetenciją sudaro savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, ir teikia tvirtinti šio centro nuostatus;
 • padeda organizuoti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimą;
 • padeda  organizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
 • gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti, jiems evakuoti;
 • organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
 • Vyriausybės nustatyta tvarka rengia kolektyvinės apsaugos statinių poreikį ir teikia administracijos direktoriui;
 • kartu su civilinės saugos sistemos pajėgomis organizuoja sanitarinį švarinimą ir kitas radiacinio, cheminio ir biologinio kenksmingumo pašalinimo priemones, susidarius ekstremaliosioms situacijoms;
 • rengia su gretimomis savivaldybėmis tarpusavio pagalbos planus;
 • padeda rengti prašymus dėl gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
 • renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka kaupia, tvarko ir teikia juos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
 • rengia informaciją apie savivaldybei  reikalingų lėšų poreikį ir jų panaudojimą civilinės saugos funkcijoms vykdyti;
 • perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
 • padeda organizuoti ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą;
 • pagal kompetenciją organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;
 • pagal kompetenciją padeda  organizuoti gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimą;
 • atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, padeda organizuoti gyventojų evakavimą;  
 • padeda organizuoti  civilinės saugos pajėgų sudarymą ir jų rengimą;
 • kontroliuoja, kaip vykdomos civilinės saugos užduotys, kaip laikomasi ūkio subjektuose Civilinės saugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų; 
 • kontroliuoja ūkio subjektų civilinės saugos būklę ir teikia jiems metodinę pagalbą;
 • organizuoja gyventojų apmokymą civilinės saugos klausimais;
 • analizuoja galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų savivaldybėje  keliamą riziką, vykdo valstybės perduotą savivaldybėms radiacinės saugos funkciją;
 • dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;
 • teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;
 • organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;
 • pagal kompetenciją savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kitų gaisrų prevencijos priemonių įgyvendinimą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei kitose organizacijose ir įstaigose;
 • iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų sąrašą; 
 • dalyvauja savivaldybės strateginio plėtros plano ir metinio biudžeto rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;     
 • vykdo kitus administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-07 10:02:53