Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (E.S.)

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
 • rengia paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų, koordinuoja institucijoje vykdomų projektų įgyvendinimo procedūras;
 • užtikrindamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, vykdo kitas projektų vykdymo sutarčių nuostatas bei kitus su projektų įgyvendinimu susijusius pavedimus ir užduotis;
 • dalyvauja savivaldybės strateginio plano koordinavimo bei įgyvendinimo procese bei pagal finansinę paramą reglamentuojančius dokumentus planuoja, sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių, siekdamas kuo efektyvesnio savivaldybės plėtros strateginiame plane nustatytų priemonių įgyvendinimo;
 • bendradarbiauja su vidaus ir užsienio partneriais investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais bei, gavęs įgaliojimus, pagal pareigybei paskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose, siekdamas pritraukti kuo daugiau investicinių lėšų savivaldybės ekonominės plėtros strategijoms įgyvendinti;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrindamas nenutrūkstamą skyriaus vykdomų procedūrų eigą;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą projektų įgyvendinimą, suderinęs su skyriaus vedėju rengia, teikia ir atsako už vykdomų projektų ataskaitų pateikimą laiku savivaldybės merui, administracijos direktoriui bei nurodytoms institucijoms;
 • organizuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo programos rengimo ir įgyvendinimo procedūras, įgyvendina savivaldybės SVV rėmimo programą;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis verslo plėtros klausimais;
 • teikia informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
 • teikia metodinę pagalbą projektų rengimo ir paraiškų teikimo klausimais savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms;
 • bendradarbiauja su kitų savivaldybės administracijos skyrių specialistais, kitų savivaldybių administracijų specialistais, ministerijų ir kitų institucijų specialistais priskirtos veiklos klausimais;
 • skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;
 • teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių bei nacionalinių programų lėšomis, rengimo bei administravimo klausimais;
 • rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • vykdo savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo su įstaigos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-04 16:48:56