Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Licencijos tiekti šilumą išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos tiekti šilumą išdavimas.

 

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas šilumos tiekėjams, tiekiantiems per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos.

 

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290).

2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas 2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565 (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 75-3481, 2008, Nr. 121-4595).

 

 

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

3. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus.

4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.


5. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai.
6. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus,- pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.

 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotas leidimas (atestatas) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra), kopija, patvirtinta įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu

8. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažymas apie tai, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius.

 

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė, tel. (8 ~ 343) 21 272, el. p. vida.tumeliene@kalvarija.lt.

 

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos tiekti šilumą išdavimą 376 €

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko pavadinimas „Swedbank" AB, įmokos kodas 53048.

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

 11. Grafinė veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema  
  Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-22 15:47:16