Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros paveldui (R.E.)

Šias pareigas einanti valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Savivaldybės Tarybos veiklos reglamento bei savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus raštų projektus pareigybės kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • organizuoja savivaldybės institucijų sprendimų pareigybės kompetencijos klausimais įgyvendinimą;
 • užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;
 • pareigybės kompetencijos klausimais dalyvauja sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;
 • dalyvauja rengiant ilgalaikes aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos programas, ekologinių avarijų likvidavimo, ekologinio švietimo projektus;
 • pareigybės kompetencijos klausimais dalyvauja savivaldybės strateginio planavimo ir jo įgyvendinimo procese;
 • derina paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti;
 • koordinuoja želdinių tvarkymo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose;
 • išduoda leidimus kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje;
 • įvertina padarytą žalą sunaikinus ar sužalojus saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje;
 • nagrinėja savivaldybės kompetencijai priskirtus, jos teritorijoje esančių vietinių žaliavų, antrinių išteklių, žemės vandens telkinių, miškų, medžioklės, žūklės ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos klausimus;
 • planuoja ir vykdo Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones, rengia jos sąmatas ir lėšų panaudojimo ataskaitas;
 • kartu su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru diegia komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą, perdirbimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą;
 • dalyvauja kuriant ir diegiant kompleksinius aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimo, įvertinimo ir monitoringo sistemas;
 • dalyvauja savivaldybės biudžeto formavime, planuoja Savivaldybės aplinkos rėmimo specialiąją programą bei lėšas skirtas gamtosaugai ir kultūros paveldo apsaugai;
 • vykdo savivaldybei priskirtas (ribotai savarankiškas) ir savarankiškas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas;
 • kaupia mokslinę ir istorinę medžiagą apie kultūros paveldą, išaiškina naujus kultūros paveldo objektus, atlieka jų fiksuojamąją inventorizaciją, bendradarbiauja su paminklotyros įstaigomis;
 • kaupia ir saugo dokumentus apie savivaldybės teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus., (paminklotvarkos sąlygas, pirminės apskaitos dokumentus, reglamentus bei kitą informaciją, susijusią su kultūros paveldu);
 • tarpininkauja tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Kultūros paveldo departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
 • tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
 • informuoja Kultūros paveldo departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės ir savivaldybės saugomų objektų bei vietovių;
 • priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Kultūros paveldo departamento suteiktus įgaliojimus;
 • rūpinasi kilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimu;
 • dalyvauja rengiamuose seminaruose, mokymuose, seka ir domisi naujovėmis;
 • dalyvauja komisijose, sudaromose įvairiems aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos klausimams spręsti;
 • teikia pasiūlymus ir konsultacijas įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, UAB, ūkinėms bendrijoms ir privatiems asmenims aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos klausimais;
 • kontroliuoja, kaip vykdomi savivaldybės priimti sprendimai ir potvarkiai aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos klausimais;
 • direktoriaus pavedimu atlieka ir kitas pareigybei atitinkančias funkcijas.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-01-06 14:27:25