Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Konkursas ūkio ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis architektas (Vyriausiasis specialistas) pareigoms užimti

Skelbimo nr.:48578
Skelbimo data:2021-09-21
Skelbimas galioja iki:2021-10-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga:Kalvarijos savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:Ūkio ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis architektas (Vyriausiasis specialistas) suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu būdu. (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas:12.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:2,124.00
Darbo vieta (miestas):Kalvarija
Informacija apie įstaigą:Kalvarijos savivaldybės administracija. Suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Pareigybės aprašymas:
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:5.1. Teritorijų planavimo, statinių projektavimo, kraštotvarkos, paminklosaugos koordinavimas ir kontrolė, architektūrinio bei estetinio savivaldybės teritorijos vaizdo formavimas.6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:6.1. teritorijų planavimo, architektūros, statybos.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
13. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
17. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
21. Atlieka Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas, vykdo kitokią veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus.
22. Dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamus teritorijų planavimo dokumentus, atstovauja Kalvarijos savivaldybės administracijai atliekant funkcijas TPDRIS, TPDR, ŽPDRIS.
23. Tikrina IS "Infostatyba" statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, nustato ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe.
24. Kontroliuoja Kalvarijos miesto bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalių detaliųjų planų realizavimą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jo rengimo ir koregavimo, organizuoja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstymą su visuomene.
25. Dalyvauja organizuojant būsto, gyvenamosios patalpos ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia darbus.
26. Dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus, mero sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu), atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas.V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:27.1. išsilavinimas - turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;28. Atitikimas kitiems reikalavimams:28.1. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:29.1. komunikacija - 3 lygis;29.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;29.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;29.4. organizuotumas - 3 lygis;29.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:30.1. informacijos valdymas - 3 lygis.31. Profesinė kompetencija:31.1. veiklos planavimas - 3 lygis.
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Vertinimo metodai: 
Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė:Miglė Gylienė
Telefonas:+37052717561; +37067286093
El. paštas:migle.gyliene@vtd.lt
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai