Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (K.Š.)

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus;

2. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

3. atlieka pirkimus CVP IS ir CPO priemonėmis;

4. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;

5. administruoja administracijos paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (CPO IS), administruoja administracijos darbuotojams CPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus;

6. veda viešųjų pirkimų sutarčių registrą;

7. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo;

8. teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybei pavaldžioms įstaigoms viešųjų pirkimų procedūrų klausimais, pagal kompetenciją bendradarbiauja su administracijos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, projektus įgyvendinančiomis institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;

9. rengia ataskaitas apie įvykdytus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus ir teikia jas kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10. dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose ir atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas (komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka ir nebūdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu);

11. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

12. teikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui;

13. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda nustatyta tvarka saugoti į archyvą;

14. skyriaus kito darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;

15. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-20 08:17:47