Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyresnysis specialistas (A.K.)
 • Einamosios finansų kontrolės metu patikrina ar operacijos, kurias reikia užregistruoti ir įtraukti į apskaitą, yra patvirtintos atsakingų darbuotojų, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendras sumas. Sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais, bei registrų likučius su bendruoju balansu. Tikrina ar kompiuterinė apskaitos sistema patikima. Visus kompiuterizuotos apskaitos registrus atspausdina, patvirtina savo parašu.
 • Atlieka kasos operacijas pagal nustatytą kasos organizavimo tvarką.
 • Pagal apskaitos dokumentus skaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį, komandiruotes ir nedarbingumo lapelius už dvi pirmąsias dienas ir kt. mokėjimus.
 • Atlieka išskaičiavimus pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei kitus reikiamus  išlaikymus.
 • Rengia darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimo nurodymų ir grupinių mokėjimų bankui surinkimo kompiuteriu darbus.
 • Skaičiuoja savivaldybės tarybos nariams išmokas ir jų darbo užmokestį pagal tarybos reglamentą.
 • Sudaro mokėjimo pavedimus vienkartinių pašalpų gavėjams.
 • Paskirsto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų kasines išlaidas ir sąnaudas pagal finansavimo šaltinius ir funkcinę kvalifikaciją bei surašo buhalterinę pažymą, vadovaujasi Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais.
 • Ketvirčio pabaigoje, įvertina išmokų už kasmetines atostogas sumą ir registruoja darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sukauptas sąnaudas apskaitoje.
 • Sudaro savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimo žiniaraštį, asmens korteles-pažymas, sudaro memorialinį orderį Nr.5.
 • Teikia valstybinei mokesčių inspekcijai metines deklaracijas apie darbuotojo išmokėtas A klasės išmokas, nuo jų išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.
 • Sudaro mėnesines pajamų mokesčių deklaracijas.
 • Teikia pranešimą dėl pašalpos skyrimo ir pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio    draudimo įmokas.
 • Sudaro ir pateikia socialinio draudimo įmokų metinę apyskaitą.
 • Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 • Tvarko griežtos apskaitos blankų apskaitą.
 • Registruoja atlyginimų žiniaraščius.
 • Pagal darbuotojų prašymus, išduoda pažymas apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį   ir išskaičiuotus mokesčius.
 • Pateikia statistines formas apie darbuotojų darbo užmokestį ir jų skaičių.
 • Nustatytais terminais ir tvarka teikia Finansų skyriui ataskaitas apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį.
 • Tvarko telefoninių pokalbių ir jų viršytų limitų apskaitą ir išlaiko iš darbuotojų darbo  užmokesčio.
 • Pagal sudarytą bylų dokumentacijos planą paruošia ir perduoda dokumentus saugojimui (archyvui).
 • Paruošia ir perduoda skyriaus nuolatinio saugojimo bylas archyvui.
 • Atostogų, ligos, komandiruotės metu vykdo kito vyresniojo specialisto pareigas.
 • Dalyvauja administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-18 13:40:08