Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
KONKURSAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ (EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI)

Skelbimo nr.:

36110

Skelbimo data:

2017-08-01

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Kalvarijos savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-183


EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS


4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities- viešųjų pirkimų organizavimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus;
6.3. išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
7.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
7.3. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;
7.4. teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas administracijos struktūriniams padaliniams viešųjų pirkimų procedūrų klausimais, pagal kompetenciją bendradarbiauja su administracijos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, projektus įgyvendinančiomis institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;
7.5. analizuoja ir derina sutarčių projektus bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
7.6. kartu su Teisės ir personalo skyriaus specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
7.7. administruoja savivaldybės administracijos elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisija. Atsako už duomenų pateikiamų centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (CVP IS) aktualumą ir teisingumą, administruoja administracijos darbuotojams CVP IS suteiktas teises ir įgaliojimus;
7.8. atlieka viešųjų pirkimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
7.9. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS, Kalvarijos savivaldybės tinklapyje www.kalvarija.lt;
7.10. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;
7.11. rengia ataskaitas apie įvykdytus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus ir teikia jas kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
7.12. dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose ir atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas (komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka ir nebūdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu);
7.13. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
7.14. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.15. kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;
7.16. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________


Susipažinau
_____________
(Parašas)
______________
(Vardas ir pavardė)
______________
(Data)

 

Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:Laisvės, 2, 4540 Kalvarija
Telefonas:8-343-34109
El. paštas:birute.gencerauskiene@kalvarija.
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai