Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Artėja Lietuvos karių diena. Kaip pavadinti kariuomenėje tarnaujantį žmogų?

Artėjant Lietuvos karių dienai, pravartu prisiminti kai kurias žinias apie šalies kariuomenę, su ja susijusią terminiją ir kai kuriuos kitus dalykus, nes kasdienėje kalboje dažnai girdimi supainioti ar tiesiog ne ta reikšme vartojami kai kurie minėtos srities žodžiai ir terminai.

            Kalbos vartotojams jau įprasta vartoti žodį karìškis (2) kariuomenėje tarnaujančiam žmogui nusakyti, suprantant, jog tai kariškis, ne civilis žmogus. Tik dažnai sunkiau būna atskirti tuos kariškius, kai reikia kalboje pavartoti konkrečias sąvokas šauktinis, karys, karys savanoris, atsargos karys, liktinis, kariūnas, karininkas, kareivis.

            Įsidėmėtina, jog žodžiu kariškis tik apibendrintai priskiriame žmogų šiai kategorijai, o kitais minėtais terminais nusakome jau konkretesnę priklausomybę tam tikrai kariškių kategorijai ar grupei.

Populiariausiai su karyba susiję žodžiai aiškinami „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, tačiau tai neapima visos žodžių specifikos ir reikšmių. Daug išsamiau minėtų sąvokų aiškinimas pateikiamas karybos žodynuose – glaustai aiškinamų karybos terminų rinkiniuose. Skiriami bendrieji (enciklopediniai) ir teminiai (atskirų karybos sričių) žodynai. Lietuvoje buvo išleistas NATO terminų žodynas (2001), A. Smetonos „Karybos žodynas“ (1993), E. Kisino „Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas“ (2002), E. Kisino „Artilerijos enciklopedinis žodynas“ (2004). Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išleido Petro Algirdo Čiočio, Jurgio Janukevičiaus, Edvardo Jasiulionio, Eugenijaus Simono Kisino, Roberto Kopūsto, Roberto Lapinsko, Jurgio Norgėlos, Aleksandro Venckaus, Prano Žario „Enciklopedinį karybos žodyną“ (2008). Pastarajame bene išsamiausiai aptartos konkrečios sąvokos šauktinis, karys, karys savanoris, atsargos karys, liktinis, kariūnas, karininkas, kareivis:

 

Kareĩvis, -ė, soldier, солдат – 1. GP pagr. ir gausiausia, užimanti žemiausią tarnybinę padėtį, karių kategorija (↑ eilinis,

grandinis, ↑ jefreitorius, ↑ kanonierius ir kt.). Kai kurių šalių GP prie kareivių t. p. skiriami seržantai ir viršilos (dažnai privalomosios tarnybos).

2. kai kurių valstybių SP kareivių pats žemiausias kario laipsnis; kitur atitinka eilinį.

3. karys.

 

Kariniñkas, officer, офицер – GP, policijos, milicijos vadas (viršininkas), turintis kario arba specialųjį laipsnį. Kai kuriose kariuomenėse yra jaunesnieji, vyresnieji ir vyriausieji Δ; Lietuvos kariuomenėje – jaunesnieji ir vyresnieji Δ, generolai ir admirolai. Lietuvos Δ yra Lietuvos kariuomenės atstovas, pagal savo kompetenciją veikiantis kaip karinis pareigūnas. Karininko vardas reiškia atsakomybę ir įpareigoja saugoti karininko garbę. Δ privalo laikytis karininko etikos kodekso. Dar ↑ karininkija, generolas, admirolas.

jaunesnỹsis Δ, junior officer, младший офицер – GP karininkų kategorija. Lietuvos kariuomenėje nustatyti tokie jaunesniųjų karininkų laipsniai: ↑ leitenantas, vyresnysis leitenantas, ↑ kapitonas (KJP – kapitonas leitenantas); JAV – antrasis leitenantas, pirmasis leitenantas, kapitonas, D. Britanijoje – antrasis leitenantas, leitenantas, kapitonas, Rusijoje – jaunesnysis leitenantas, leitenantas, vyresnysis leitenantas, kapitonas (KJP – kapitonas leitenantas) ir pan. Kai kurių šalių kariuomenėse dar yra ↑ poručikas, podporučikas ir kt.

vyresnỹsis Δ, senior officer, старший офицер – GP karininkų kategorija. Lietuvos, JAV ir kai kurių kt. valstybių kariuomenėse nustatyti tokie vyresniųjų karininkų laipsniai: ↑ majoras (KJP – komandoras leitenantas), pulkininkas leitenantas (KJP – ↑ komandoras), ↑ pulkininkas (KJP – ↑ jūrų kapitonas).

 

Karininkijà, the officers, офицерский состав – karininkai, jų visuma; administracinė teisinė asmenų, turinčių karinį arba karinį specialųjį parengimą (išsilavinimą) ir asmeniškai suteiktą karininko laipsnį, kategorija; pagr. valstybės karinių kadrų dalis. Karininkai gali būti tikrosios karo tarnybos, atsargos arba dimisijos.

 

Karỹs, serviceman, warrior, military man, воин, военнослужащий – 1. ginkluotoje kovoje dalyvaujantis arba GP kareiviu, seržantu, puskarininkiu ar karininku tarnaujantis žmogus. Visi kariai suskirstyti į kelias kategorijas pagal tarnybinį pavaldumą: kareiviai (jūreiviai), seržantai, puskarininkiai, karininkai ir generolai. Šis skirstymas įvairiose valstybėse šiek tiek skiriasi, tačiau tai iš esmės yra čia paminėtų kategorijų smulkinimas.

2. LR pilietis, atliekantis privalomąją (pradinę ar aktyviajame rezerve – atsargos Δ), profesinę ar savanorių (Δ savanoris) karo tarnybą. Dar ↑ karo tarnyba, liktinis, rezervas 1.

atsargõs Δ, reservist, военнообязанный запаса − 1. asmuo, esantis GP atsargoje. Pagal įstatymus Δ periodiškai kviečiami į pratybas ir būtinuosius karinius ↑ mokymus, jiems suteikiami karių laipsniai. Paskelbus mobilizaciją, jie atvyksta nurodytu laiku į nurodytus punktus. Platesne prasme prie Δ skiriami ikišaukiamojo ir šaukiamojo amžiaus vyrai (kai kuriose šalyse ir moterys). Kai kuriose šalyse Δ vad. rezervistais; 2. LR pilietis, atlikęs pradinę privalomąją karo

tarnybą ar kario savanorio tarnybą, arba kitokiu būdu įgijęs reikalingą pagr. kario parengimą, arba išleistas iš profesinės karo tarnybos į atsargą ir įrašytas į aktyviojo ar individualiojo rezervo įskaitą.

Δ savanõris, volunteer, воин-доброволец − LR pilietis, įstojęs į nenuolatinę (neetatinę) savanorių ↑ karo tarnybą krašto apsaugos savanorių pajėgose.

 

Kariū́nas, cadet, military school student, курсант – karys, besimokantis Lietuvos arba užsienio mokymo institucijose, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis. Kitose valstybėse Δ vad. kadetais, kursantais ir kt. Dar ↑ kadetas, kursantas.

 

Kãro tarnýba, military service, военная служба − įstatymu nustatytos piliečių karo prievolės arba savanoriškai įsipareigotos tarnybos GP atlikimas. Δ įvairiomis formomis numatyta daugelyje valstybių. Lietuvoje yra tikroji karo tarnyba ir alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba. Dar ↑ tarnyba.

Δ aktyviãjame rezèrve, active reserve military service, военная служба в активном резерве − privaloma nenuolatinė iki įstatymu nustatyto amžiaus atsargos karių atliekama (periodiškai arba atsižvelgiant į krašto saugumo aplinkybes) karo tarnyba.

privãlomoji Δ, compulsory military service, обязательная воинская служба − konstitucinė valstybės piliečio karo tarnybos atlikimo forma; vienas iš kariuomenės komplektavimo būdų. LR Δ sudaro įstatymu nustatytos trukmės nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, periodiškai atliekama nenuolatinė karo tarnyba aktyviajame rezerve ir tarnyba mobilizacijos atveju.

privãlomoji pradìnė kãro tarnýba, compulsory basic military service, обязательная начальная военная служба – privaloma nuolatinė įstatymu nustatyto amžiaus piliečių atliekama karo tarnyba; į Δ gali būti pašaukti LR piliečiai nuo 19 iki 26 metų (savanoriškai tarnybą galima pradėti ir nuo 18 metų). Δ kariai tarnybą atlieka LR krašto apsaugos sistemoje, o Seimui nutarus – ir kitose LR institucijose. Δ trunka 12 mėn.; į tarnybos laiką neįskaitomas laikas, kurį privalomosios pradinės karo tarnybos karys buvo savavališkai palikęs dalinį, be pateisinamos priežasties pavėlavo sugrįžti iš komandiruotės ar atostogų, išbuvo areštinėje. Ištarnavęs nustatytą laiką karys paleidžiamas iš tarnybos į atsargą ir įrašomas į aktyvųjį kariuomenės rezervą.

profèsinė Δ, professional military service, профессиональная воинская служба − piliečio savanoriškai įsipareigota rašytine sutartimi ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliekama nuolatinė karo tarnyba kariuomenėje arba kitose krašto apsaugos sistemos institucijose, arba tarptautinėse struktūrose. Δ Lietuvoje reglamentuojama įstatymu ir yra vienas iš kariuomenės komplektavimo būdų. Dar ↑ sutartis 2.

savanõrių Δ, voluntary military service, добровольная военная служба − LR piliečių savanoriškai įsipareigota (rašytine sutartimi su KAM) ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliekama nenuolatinė karo tarnyba krašto apsaugos savanorių pajėgose.

tikróji Δ, full military service, действительная военная служба − LR piliečių nuolatinė privalomoji ir profesinė karo tarnyba, nenuolatinė karių savanorių ar atsargos karių tarnyba pratybų (mokymų), gynybos, apsaugos ar kitokių karinių užduočių vykdymo laikotarpiu.

 

Liktìnis, noncommissioned officer, сверхсрочнослужащий – 1. karys, po privalomosios karo tarnybos tarnaujantis kariuomenėje pagal sutartį. Tai būna eilinis, seržantas, viršila ir puskarininkis. Įstatymu ir sutartyje numatomas tarnybos laikas ir kt. sąlygos.

2. Lietuvos Respublikos pilietis, per 60 dienų po privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo įstojęs į profesinę karo tarnybą. Tarpukario Lietuvos kariuomenėje Δ buvo priimami tik puskarininkiai ir viršilos.

 

            Praturtinkime savo kalbą gražiais ir taisyklingais lietuviškais žodžiais, susijusiais su karyba, ir vartokime juos taisyklingai.

 

 

Juozas Benecijus Ignatavičius,

valstybinės kalbos tvarkytojas

 

Algirdas Bansevičius,

vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir karo prievolei

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-09 10:42:51