Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Posėdžiavo Kalvarijos savivaldybės taryba

Paskutinį rugsėjo ketvirtadienį posėdžiavo Kalvarijos savivaldybės taryba, nagrinėjusi 13 darbotvarkėje esančių klausimų ir du papildomus klausimus. Tiesa, dešimtas darbotvarkės klausimas buvo atidėtas ir šiame tarybos posėdyje nesvarstytas.

Pirmuoju klausimu buvo panaikintas Kompleksiškai teikiamos pagalbos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, kadangi nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d.  įsakymu Nr. V-651/a1-455/V-1004  patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas.

Taryba nusprendė skirti patalpas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupei. Administraciniam asociacijos darbui reikalingos patalpos skirtos Kalvarijos savivaldybės administracijos pastate.

Buvo nuspręsta viešojo konkurso būdu išnuomoti negyvenamąją patalpą Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame, Kalvarijos savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomame pastate  Šešupės g. 31, Liubavo k., Liubavo sen., Kalvarijos sav. Šios patalpos nuo 2007-ųjų metų buvo nuomojamos AB „Lietuvos paštas" pagal nuomos sutartį, kuri baigiasi 2017-10-12. Jos atnaujinti nebegalima, nes maksimalus nuomos terminas yra 10 metų. Sprendimo projekte buvo siūloma nustatyti minimalią pradinę nuomos kainą 0,21 Eur/kv. m, tačiau, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko K. Bagdanavičiaus siūlymu, buvo priimtas sprendimas su 0,50 Eur/kv. m kaina.

Atsižvelgiant į gautus raštus iš Kalvarijos gimnazijos ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centro, savivaldybės taryba nuo 2018 m. sausio 1 d. perduoda Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Kalvarijos gimnazijos šiuo metu patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą - pastatą-mokyklą Mokyklos g. 3,  Tarprubežių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., valdyti, naudoti ir disponuoti Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui patikėjimo teise. Pastate bus vykdoma kultūrinė veikla, organizuojamas gyventojų užimtumas.

Taryba pratęsė socialinės rūpybos teikimo Gretai Skripkaitytei terminą Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose tol, kol asmuo baigs Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 10 klasę. Taip pat buvo pakeista Piniginės socialinės paramos komisijos narė. Buvusią Socialinių reikalų skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Škarnulienę pakeitė Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Remeikienė.

Savivaldybės taryba padidino 1 valstybės tarnautojo pareigybe valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Kalvarijos savivaldybės administracijoje tam, kad būtų galima  įsteigti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybę. Šios pareigybės funkcijos deleguotos valstybės ir finansuojamos ne iš savivaldybės biudžeto. Visose savivaldybėse įsteigti šią pareigybę rekomendavo Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pavesta atlikti veiklos plane nenumatytus Kalvarijos gimnazijos, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ir Kalvarijos globos ir užimtumo centro lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei prekėms ir paslaugoms, panaudojimo teisėtumo finansinius auditus už 2017 metus ir ataskaitas pateikti tarybai iki 2017 m. lapkričio 13 d.

Buvo pritarta Kalvarijos savivaldybės administracijos rengiamam projektui „Viešos poilsio zonos prie Orijos ežero įrengimas ir sutvarkymas", kurio tikslas - sukurti patrauklią viešą erdvę bendruomenės poilsiui ir aktyviai veiklai. Įgyvendinant projektą, numatoma sutvarkyti įvažiavimo kelią, įrengti lieptą, persirengimo kabinas ir paplūdimio tinklinio aikštelę bei suoliukus. Rengiamo projekto vertė - 37 800 Eur, iš jų: 31 500 Eur - paramos lėšos (80 proc.), 6 300 Eur - savivaldybės biudžeto dalis (20 proc.).

Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisijoje vietoj Birutės Kalinauskienės, Socialinių reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės -  įrašyta Irma Zubavičienė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.

Taryba nusprendė imti ilgalaikę paskolą (201,3 tūkst. Eur), kuri reikalinga investicinių projektų „Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione", „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje", „Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas" finansavimui. Taip pat, buvo patikslintas Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžetas.

Į posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti du papildomi klausimai. Pirmuoju  „Dėl negyvenamosios patalpos - katilinės Palmių g. 17, Jungėnų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., perdavimo UAB „Kalvarijos komunalininkas" valdyti patikėjimo teise" taryba nusprendė minėtas patalpas perduoti UAB „Kalvarijos komunalininkas". Antrasis klausimas „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio nustatymo" buvo pateiktas tarybai atsižvelgiant į gautą Vyriausybės atstovo raštą, kuriame nurodoma peržiūrėti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžius. Taryba nustatė keleivių vežimo 1 kilometro tarifo dydį reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais 0,09 Eur/km be PVM (dabar yra 0,08 Eur/km), kuris bus pradėtas taikyti nuo š. m. lapkričio 1 d.

 

Savivaldybės informacija ir nuotrauka

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai