Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Konkursas į valstybės tarnautojo pareigas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

ausra.vengraite@vtd.lt
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aušra Vengraitė
Telefonas: 8 5 2196824
El. paštas: 
Skelbimo nr.:45371
Skelbimo data: 2020-09-25
Konkursą inicijuojanti įstaig: Kalvarijos savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Kalvarija
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos
2020 m. rugpjūčio 27 d.
Įsakumu Nr. A1-174
 

 

 

 

 

 

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. teisė.

4. personalo valdymas.

5. administracinių paslaugų teikimas.

6. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

7. sprendimų įgyvendinimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

8. Sprendžia teisines problemas savivaldybėje ir su jos veikla susijusiose institucijose, kontroliuoja teisinį pagrįstumą rengiant sprendimų, įsakymų, potvarkių projektus, konsultuoja teisiniais klausimais.

9. Formuoja personalo valdymo politiką, padeda įstaigos vadovui valdyti personalą, organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant savivaldybės organizacinę kultūrą.

10. Registruoja civilinės būklės aktus.

11. Teikia viešąsias paslaugas, susijusias su skyriaus kompetencija.

12. Organizuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams, atlieka jų vykdomų funkcijų kontrolę.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

13. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

14. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

15. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

17. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

18. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

19. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

20. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

21. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

23. Organizuoja ir atlieka vardynų, santuokų jubiliejų, santuokų registravimo ceremonijas Skyriuje bei norinčių susituokti asmenų pasirinktose vietose.

24. Tvirtina pirminius ir kitus civilinės būklės aktų įrašus, taip pat išvadas dėl vardo, pavardės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo.

25. Organizuoja teismo sprendimų vykdymą.

26. Dirba su valstybiniais registrais, kitomis informacinėmis sistemomis.

27. Dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

28.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis - teisė (arba); arba:

28.3. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.4. darbo patirties sritis - teisinio darbo patirtis;

28.5. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 5 metai;

29. Atitikimas kitiems reikalavimams:

29.1. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

30.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

30.2. organizuotumas - 4 lygis;

30.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

30.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

30.5. komunikacija - 4 lygis.

31. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

31.1. strateginis požiūris - 4 lygis;

31.2. veiklos valdymas - 4 lygis;

31.3. lyderystė - 4 lygis.

32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

32.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

33. Profesinė kompetencija:

33.1. korupcijos prevencija - 4 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą: Laisvės g. 2, Kalvarija
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai