Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
KONKURSAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ ( ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI)

Skelbimo nr.: 36111
Skelbimo data: 2017-08-01
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės administracija
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. A1-180


ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareiginės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kraštotvarką, paminklosaugą, architektūrinį bei estetinį savivaldybės teritorijos vaizdą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statyboje, teritorijų planavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba lygiavertį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės administracijos darbo reglamentu ir nuostatais, Ūkio ir urbanistikos skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie pagal kompetenciją reikalingi vykdant skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijas;
6.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (MS Word, MS Excel, el. paštas, internetas);
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja teritorijų planavimą savivaldybės teritorijoje; 7.2. kontroliuoja Kalvarijos miesto bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalių detaliųjų planų realizavimą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jo rengimo ir koregavimo;
7.3. organizuoja pradinių projektavimo duomenų rengimą, derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus;
7.4. derina parengtus teritorijų planavimo, pastatų ir statinių projektus;
7.5. organizuoja ir kontroliuoja statybos leidimų išdavimą;
7.6. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
7.7. kontroliuoja projektuojamų ir realizuojamų statinių architektūrinę kokybę;
7.8. dalyvauja sprendžiant aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir žemėtvarkos klausimus;
7.9. kontroliuoja projektuojamų objektų architektūrinę kokybę, dalyvauja kvalifikacinio, praktikuojančių architektų atestavimo darbe;
7.10. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Geografinių informacinių sistemų (GIS) geografinių duomenų banko tvarkymą, papildymą ir kaupimą;
7.11. rengia teritorijų raidos programas ir teikia jas tvirtinti;
7.12. organizuoja ir dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstyme su visuomene;
7.13. organizuoja savivaldybės nuolatinės statybos ir teritorijų planavimo komisijų darbą;
7.14. organizuoja būsto, gyvenamosios patalpos ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia darbus;
7.15. rengia, teikia ir atnaujina informaciją, susijusią su savivaldybės statybomis bei teritorijų planavimu, savivaldybės interneto svetainėje, stenduose arba parengtose skrajutėse;
7.16. kontroliuoja miesto bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalių detaliųjų planų realizavimą, teikia pasiūlymus dėl jo koregavimo;
7.17. rengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
7.18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių ir tvarkos;
7.19. organizuoja žemės sklypų kadastrinius matavimus pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir žemės valdų projektus iki įregistravimo;
7.20. dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais sudarytų komisijų darbe;
7.21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimais;
7.22. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
7.23. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;
7.24. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjui.
_______________________
Susipažinau


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Laisvės, 2, 4540 Kalvarija
Telefonas: 8-343-34109
El. paštas: birute.gencerauskiene@kalvarija.lt

 
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai