Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS PASINAUDOTI TEISE PIRKTI KALVARIJOS SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS BŪSTUS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATUS, JŲ DALIS

       Informuojame, kad  Kalvarijos savivaldybės taryba 2015 m. spalio 29 d. priėmė sprendimą Nr. T-122 „Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo tvirtinimo", kuriuo patvirtino Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą (spausti čia).

Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausantys gyvenamieji būstai ir pagalbinio ūkio pastatai, jų dalys, parduodami:

1.1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme (toliau - Butų privatizavimo įstatymas) nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:

1.1.1. kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

1.1.2. kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

1.1.3. kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;

1.1.4. kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

1.1.5. kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;

1.1.6. kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;

1.1.7. atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

1.2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:

1.2.1. kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

1.2.2. būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);

1.2.3. gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

1.2.4. būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas - bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;

1.2.5. savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

 

Informuojame, kad asmenys, pageidaujantys pirkti Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančius gyvenamuosius būstus ir pagalbinio ūkio pastatus, jų dalis bei turintys į tai teisę, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

 

1. Rašytinį prašymą pirkti būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jų dalis pateikiamas.

2. Prašyme turi būti nurodytas pageidaujamo pirkti būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jo dalies adresas ir kiti individualūs požymiai, naudojimosi būstu ir pagalbinio ūkio paskirties pastatu, jo dalimi teisinis pagrindas (nuomos sutarties ar kitokiu pagrindu), informacija, kurio (ar kurių) šeimos nario (-ių) vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, patvirtinimas, kad prašymą teikiantis asmuo, atsisakęs pirkti pageidaujamą būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jų dalis pagal Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, atlygins Savivaldybės administracijos išlaidas, nurodytas Aprašo 14.2 papunktyje.

3. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

3.1. asmens (asmenų), kurio vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3.2. dokumentai, patvirtinantys teisę pirkti būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą ar jų dalis pagal Įstatymą;

3.3. šeimos sudėtį patvirtinantis dokumentas;

3.4. pažyma apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą savivaldybės būste;

3.5. notariškai patvirtintas nuomininko šeimos narių (nustojusių būti šeimos nariais, bet toliau gyvenančių nuomojamoje patalpoje asmenų) susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

4. Jeigu prašymą pirkti būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jų dalis teikia bendraturtis, jis kartu su prašymu pateikia dokumentus, nurodytus 3.1, 3.2 papunkčiuose.

5. Jeigu prašymą teikia asmuo, turintis teisę jį pirkti pagal Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį ir turintis teisę į 13 punkte nurodytą lengvatą, papildomai prideda dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą.

6. Jeigu asmuo pageidauja mažinti būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastato, jų dalių, parduodamų pagal Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, vertę dėl nuomininko investuotų lėšų už atliktus kapitalinio remonto darbus, su prašymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai.

7. Savivaldybės administracija, gavusi asmens (jei yra šeima - visų šeimos narių, nustojusių būti šeimos nariais, bet toliau gyvenančių nuomojamoje patalpoje asmenų) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir turinti galimybę tai padaryti, informaciją apie šeimos sudėtį ir Kalvarijos savivaldybėje deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati. Asmuo, nedavęs sutikimo tvarkyti asmens duomenų, pažymas pateikia pats.

 

Informacija teikiama Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriuje, 222 kab., Laisvės g. 2, Kalvarija, telefonu (8 343) 60 637 bei el. paštu daiva.juodgalviene@kalvarija.lt.

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai