Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
KONKURSAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ (SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI)
Skelbimo nr.: 36089
Skelbimo data: 2017-07-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės administracija
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. A1-172

SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Piniginių socialinių išmokų, išmokų vaikams, kompensacijų apskaičiavimas, išmokėjimas, socialinės paramos teikimo organizavimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - piniginės socialinės paramos administravime.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
6.3. gebėti analizuoti ir įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius piniginės socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. priima Kalvarijos seniūnijos gyventojus ir konsultuoja socialinės paramos teikimo klausimais;
7.2. renka informaciją apie padėtį įvairių socialinių grupių, kurioms reikalinga socialinė parama;
7.3. priima dokumentus dėl išmokos vaikams, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia išmokų skyrimo sprendimus, sudaro mokėjimo žiniaraščius;
7.4. priima dokumentus dėl piniginės socialinės pašalpos, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia sprendimus, sudaro mokėjimo žiniaraščius;
7.5. priima dokumentus dėl kompensacijų už gyvenamojo būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia sprendimus, sudaro mokėjimo žiniaraščius;
7.6. priima dokumentus dėl kompensacijų už kietąjį kurą, apskaičiuoja kompensacijų dydį, kontroliuoja jų pagrįstumą, priima ir parengia sprendimus, sudaro mokėjimo žiniaraščius;
7.7. priima nepasiturinčių asmenų prašymus dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos, sudaro gavėjų sąrašus;
7.8. priima prašymus ir rengia dokumentus vienkartinei socialinei paramai gauti iš savivaldybės biudžeto;
7.9. rengia dokumentus dėl išmokų mokėjimo nepinigine forma.
7.10. tikrina išmokų gavėjų pateiktų dokumentų teisingumą;
7.11. rengia reikalingą informaciją apie klientus atitinkamoms organizacijoms;
7.12. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.13. išduoda pažymas apie išmokėtas išmokas;
7.14. rengia ataskaitas apie išmokų vaikams paskyrimą ir išmokėjimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
7.15. tikrina Kalvarijos seniūnijos socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;
7.16. teikia informaciją apie socialinės rizikos šeimas socialiniams darbuotojams darbui su socialinės rizikos šeimomis;
7.17. informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie išaiškinto ar pastebėto smurto prieš vaikus atvejus;
7.18. pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteiktą vartotojo teisę vykdo pažymų išėmimą apie priskaičiuotas pensijas, kompensacijas ir pašalpas;
7.19. teikia informaciją šeimoms dėl išmokų vaikams, norintiems išvykti į Europos Sąjungos šalis, mokėjimo;
7.20. teikia informaciją apie mokamas išmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio reikalų tarnybai;
7.21. pateikia įstaigos archyvui nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
7.22. bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos skyriais, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo klausimais;
7.23. susirenka įstatymų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei kitų įstaigų visą reikiamą informaciją, užtikrindamas tinkamą socialinės paramos teikimą savivaldybės gyventojams;
7.24. išduoda pranešimus ir ruošia dokumentus dėl piniginės socialinės pašalpos gavėjų telkimo visuomenei naudingiems darbams;
7.25. vykdo duomenų įvedimą į SPIS programą;
7.26. vykdo pagal kompetenciją gaunamų dokumentų registraciją;
7.27. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
7.28. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl ANK 529 straipsnyje (socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas) numatytų administracinių nusižengimų;
7.29. vyriausiasis specialistas vaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas pavaldus Socialinių reikalų skyriaus vedėjui.

_____________________

 


Susipažinau
________________________
(vardas, pavardė)
_____________________
(parašas)
__________________________
(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Laisvės, 2, 4540 Kalvarija
Telefonas: 8-343-34109
El. paštas: birute.gencerauskiene@kalvarija.lt
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai