Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Informacija NVŠ teikėjams, norintiems teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Kalvarijos savivaldybėje 2017 metais NVŠ programos bus finansuojamos spalio-gruodžio mėnesiais.

NVŠ teikėjai, planuojantys pradėti 2017 metų II pusmetį įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, privalo:

  1. įsiregistruoti švietimo ir mokslo institucijų (ŠMIR) registre;
  2. parengti NVŠ programą ir įregistruoti ją kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR);
  3. įregistruotą (-as) programą (-as) pateikti akreditavimui KTPRR registre;
  4. programos(-ų) paraiškos (forma pridedama) pasirašytą originalą (-us) su lydraščiu iki 2017-09-15 pristatyti Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriui.

Savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisija planuoja:

  • iki 2017-09-22 vykdyti programų vertinimą,
  • iki 2017-09-28 paskelbti akredituotas NVŠ programos.

Visa informacija, susijusi su ŠMIR, KTPRR, Mokinių registro tvarkymu, NVŠ programomis, jų įregistravimu, išregistravimu, finansavimu ir t. t. pateikiama atmintinėje.

Daug naudingos informacijos apie NVŠ galite rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  interneto puslapyje http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra.

 

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

1. Užsiregistruoti į švietimo registrus

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjas į ŠMIR-ą (Švietimo  ir  mokslo institucijų registrą). 

Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma - skenuota paraiškos forma).

Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus ir skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei.

2. Teikti NVŠ teikėjo paraišką

Užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo paraiškos formą pateikti Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriui -ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, informacija skelbiama Kalvarijos savivaldybės tinklalapyje, teikėjai informuojami elektroniniu paštu.

3. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

Visais būdais viešinti programą, kviesti mokinius, ir registruoti juos Mokinių registre į pasirinktą programą.

Su mokinių tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartį (pavyzdinės sutartis  rasite http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra. Sutartyje su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) reikia nurodyti vaiko asmens kodą (jis bus reikalingas Jums suvedant duomenis į Mokinių registrą). Sutartis turi būti registruota. Mokinius, su kuriais sudarytos sutartys, reikia pažymėti Mokinių registre (nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį).

4. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru

NŠV teikėjas užpildytą ir pasirašytą Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siunčia: ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius. Skenuotus dokumentus siunčia ITC el. paštu: irena.vainoriene@itc.smm.lt Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!).

Jeigu teikėjas, užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti", Mokinių registras negalės priskirti mokinių teikėjo programai!

5. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

Pateikti iš Mokinių registro NVŠ programas lankančių vaikų sąrašą ir pasirašyti su Kalvarijos savivaldybės administracija NVŠ lėšų skyrimo sutartį. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui.

6. Atsiskaityti

Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

7. Pateikti ataskaitas Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS)

Pasibaigus kalendoriniams metams finansavimą gavę NVŠ teikėjai per 20 darbo dienų Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) pateikia NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą.

 

Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai