Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Kada vartoti pareigybė, o kada – pareigos?

 

Kada vartoti pareigybė, o kada – pareigos?

 

            Tikriausiai retas kuris susimąsto apie žodžių pareigybė ir pareigos reikšmes, jų skirtumus ir taisyklingą vartoseną. Šių žodžių vartosena yra specifinė ir juridiškai svarbi, todėl pravartu suprasti sistemą, o minėtų terminų reikšmes gerai įsidėmėti ir jų nepainioti ne tik šnekamojoje kalboje, bet ir dokumentuose.

 

            Pareigybė – su atskiru žmogumi nesiejamos pareigos, tam tikra pareigų etatinė vieta, pvz.: Įsteigta ekonomikos direktoriaus (konsultanto) pareigybė. Vadinasi, tai tik etatinė vieta, o kas eis tas pareigas, kol kas neįvardijama, t. y. nesiejama su konkrečiu asmeniu.

            Žodžio pareigybė negalima vartoti konkretaus žmogaus einamų pareigų (turimo statuso) reikšme, pvz.: Atleido iš vyriausiojo specialisto pareigybės (=pareigų).

            Sąsajai su pareigybe reikšti vartojamas ir būdvardis pareigybinis, pvz.: Sudaryta komisija pareigybiniams nusikaltimams tirti.

 

            Pareiginis, -ė – rodo sąsają su pareigomis, pvz.: Mokama pareiginė (pagal pareigas) alga. Darbų saugos klausimai gali būti numatomi pareiginiuose nuostatuose. Privaloma vadovautis pareiginėmis instrukcijomis // pareigybių aprašymais.

            Būdvardžio pareiginis reikšmė sunkiai skiriama nuo pareigybinis (žr. pareigybė), todėl galima jų lygiagreti vartosena, pvz.: Keliama byla dėl pareiginių // pareigybinių įgaliojimų viršijimo. Tokiais atvejais parankesni pasakymai su būdvardžiu pareiginis: pareiginiai nuostatai // pareigybės aprašymas; pareiginė alga; pareiginiai įgaliojimai.

 

            Pareigos – darbo ar tarnybos vietoje turimas statusas: Eina skyriaus vedėjo pareigas. Atleido iš teisėjo pareigų.

Pareigos gali būti pagrindinės ir įvairios kitokios:

            pagrindinės pareigos – pagrindinėje darbovietėje turimos ar svarbiausios iš keleto turimų pareigų; visas kitas apima pasakymas ne pagrindinės pareigos;

            antraeilės pareigos – buvęs, bet dabar oficialiai nebevartojamas terminas; jį pakeitė ne pagrindinės pareigos, ne pagrindinėje darbovietėje turimos pareigos, darbas ne pagrindinėje darbovietėje;

            gretutinės pareigos – greta pagrindinių turimos kitos panašaus svarbumo pareigos: ministerijos sekretorius ir departamento direktorius; vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros paveldui; skyriaus  vedėjo pavaduotojas ir vyriausiasis architektas . Gretutinių pareigų pavadinimus galima jungti jungtuku arba rašyti greta be nieko. Vartojamas ir pasakymas sugretinti pareigas (sugretinti pareigas – turėti ne vienas lygiagrečias pareigas; gali būti gretutinės arba sugretintos (ne sudvejintos) pareigos;

            šalutinės pareigosgreta pagrindinių turimos kitos mažesnės svarbos pareigos. Jos gali būti toje pačioje ar kitoje darbovietėje ar visuomeninėje organizacijoje;

            pareigos kame – pareigų vietai nusakyti tinka vietininkas: pareigos darbovietėje, pareigos komisijoje;

            skirti į pareigas // pareigoms – galimi abu variantai: skiria į naujas pareigas // naujoms pareigoms. Su veiksmažodžiais tvirtinti ir atestuoti vartojamas naudininkas pareigoms;

            eiti pareigas – turėti pareigas, dirbti tam tikrų pareigų darbą: eina direktoriaus pareigas. Galimas ir pasakymas dirba direktoriumi, bet netinka vykdo direktoriaus pareigas; vykdyti pareigas reiškia atlikti šiaip privalomą dalyką, nors ir šia reikšme geriau tinka atlikti pareigas;

            užimti pareigas – geriau nevartoti pareigų ėjimo reikšme: Jau ketvirti metai užima (geriau eina) direktoriaus pareigas (turi direktoriaus pareigas, yra direktorius). Ir konkursus geriau skelbti ne kieno pareigoms užimti, o pareigoms eiti arba tiesiog pareigoms;

            dirbti pareigose – nevartotinas pasakymas su vietininku; gali būti eiti pareigas ar kitaip: dirba atsakingose pareigose (=eina atsakingas pareigas);

            paaukštinti, pažeminti pareigose – nevartotini pasakymai su vietininkais; turi būti paaukštinti, pažeminti pareigas; perkelti (skirti) į aukštesnes (žemesnes) pareigas. Netinka ir pasakymas su įnagininku paaukštinti pareigomis;

            laikinai einantis pareigas – specialios reikšmės pasakymas, reiškiantis nenuolatines, bet oficialiai įteisintas pareigas; vartojamas su pareigų nurodymu: laikinai einantis vedėjo, direktoriaus, vyriausiojo gydytojo (ligoninės direktoriaus) pareigas. Toks pasakymas galimas tada, kai atitinkamo pareigūno vieta vakuoja, t. y. laisva dėl to, kad įstaigoje nėra nuolatinio darbuotojo. Vartojant sutrumpinimą, pareigų pavadinimas gali būti rašomas vardininko forma šalia santrumpos: L. e. p. direktorius.

Pastaba. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169). Papildytas 30.4 punktas antrąja pastraipa: „Kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pavaduojantis vadovą, atliekantis vadovo funkcijas ar kt.), tai nurodoma parašo rekvizite, pvz.:

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą             (Parašas)     (Vardas ir pavardė)

 

arba

 

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas,

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas            (Parašas)               (Vardas ir pavardė)

 

 

            Pareigūnas – valstybinės valdžios įstaigose oficialias atsakingas pareigas einantis tarnautojas: Valstybinių institucijų pareigūnai atsakinėja į gyventojų klausimus.

Šnekamojoje kalboje pareigūnais dažniausiai vadinami teisėsaugos ir kontrolės darbuotojai: Įmonę tikrino Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.

 

 

 

Valstybinės kalbos tvarkytojas

Juozas Benecijus Ignatavičius

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-09 08:56:31