Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Taryba patvirtino svarbiausius Kalvarijos savivaldybės veiklos dokumentus ir 2018 m. biudžetą

Vasario 27 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje vyko 40-asis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 18 tarybos narių. Buvo svarstyti 26 klausimai.

Pirmiausia Taryba pritarė, jog priemiestinis maršrutas Marijampolė-Kalvarija-Sūsninkai būtų pratęstas iki Slabadėlės sustojimo, patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų strateginį plėtros planą, pakeitė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-179 „Dėl socialinio būsto pirkimo". Pastaruoju sprendimu Taryba pritarė netaikyti teritorinių apribojimų ir socialinių būstų, esančių bet kurioje Kalvarijos savivaldybės vietovėje, pasiūlymus vertinti išlaikant sąlygą, kad būtų patogus susisiekimas su Kalvarijos miestu, o iki viešojo transporto sustojimo atstumas neviršytų 1,5 km. Taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš Valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti 2018 m. sąrašą, kuriame įvardinti penki investicijų projektai. Po ilgų diskusijų Taryba galiausiai patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą.

Taryba pakeitė nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašą, patvirtino Vaikus globojančiam asmeniui (šeimai) ir socialiniam (budinčiam) globotojui pagalbos pinigų mokėjimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtino Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų didžiausią leistiną pareigybių skaičių (26,5), patvirtino Kalvarijos savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją sudaro ir jos nuostatus bei Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitą.

Buvo patvirtinta Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaita ir 2018 metų priemonių vykdymo sąmata.

Taryba patvirtino Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą, nustatė Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos, Kalvarijos gimnazijos, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos, Kalvarijos sav. Jungėnų, Akmenynų, Liubavo Juozo Montvilos, Nemunaičių pagrindinių mokyklų didžiausią leistiną pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičių. Taryba leido išimties tvarka Vilmantui ir Dariui Pranskevičiams vykti į Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnaziją ir į namus mokykliniu autobusu. Buvo patvirtinti Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainiai.

Buvo pakeistas Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintos Kalvarijos savivaldybės administracijos seniūnijų 2018 metų veiklos programos, Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės.

Taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašą, atrankos komisiją ir jos nuostatus. Komisijos pirmininku taryba paskyrė Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininką Joną Kazį Dzirmeiką, pirmininko pavaduotoju - tarybos narį Valdą Aleknavičių, nariais: Danutę Lisauskienę, Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėją, Mariją Kebelkienę, Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, ir Birutę Kubilienę, Kalvarijos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją.

Galiausiai, Taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2018 metų biudžetą. Šių metų biudžetas - 9 972,8 tūkst. Eur, t.y. didesnis nei praėjusiais metais (2017 m. buvo 8 659,0 tūkst. Eur). Iš šios sumos metų pradžios biudžeto lėšų likutis - 322,1 tūkst. eurų, kuris skiriamas einamųjų metų išlaidoms ir įsiskolinimams dengti.

Kaip ir 2017 m., asignavimai paskirstyti pagal aštuonias tikslines veiklos programas. Didžiausia suplanuoto biudžeto dalis, skiriama švietimo kokybės ir ugdymo(si) proceso užtikrinimui (40,6 proc.), antroje prioritetinėje vietoje yra Socialinių reikalų plėtros programos poreikiai (22,8 proc.), trečia pagal skirtas lėšas sritis - savivaldos tobulinimas (15,5 proc.), ketvirtoji- Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa (7.6 proc.). Ūkio ir infrastruktūros poreikiams skirta 7 proc., viešosios tvarkos užtikrinimui ir visuomenės apsaugai - 2,5 proc., investicijoms - 2,3 proc. bei 1,7 proc. gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo plėtrai.

 

Savivaldybės informacija ir nuotrauka

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai