Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Projektas „ Lyderių laikas 3“ tęsiasi: mokymai Sangrūdos gimnazijoje


  „Mokinių pažanga ir sėkmės pamatavimas"- taip vadinosi gruodžio 28 dieną Sangrūdos gimnazijoje vykę projekto „Lyderių laikas 3" savivaldybės bendruomenės mokymai. Šio seminaro dalyviai - visų Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojai. Seminaro lektorė - Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kauneckienė. Pasirinkta tema aktuali Kalvarijos švietimo bendruomenei, nes jų įgyvendinamo lyderystės pokyčio projekto tikslas yra keisti savivaldybės ugdymo įstaigų bendradarbiavimo kultūrą, tobulinti ugdymo praktikos kokybę ir taip siekti individualios mokinio pažangos.

  Mokymų dalyviai diskutavo apie tai, kad vaiko individualios pažangos siekimas telkia bendradarbiavimui mokinius, mokytojus, tėvus. Todėl buvo naudinga, kad lektorė apie mokinių pažangą ir sėkmę kalbėjo remdamasi savo mokyklos pavyzdžiu: susitarimais, veiklomis, patirtimis. Mokinio pažanga - tai jo bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Labai svarbi ugdymo programų dalis, lektorės nuomone, yra mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas. Joms turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Mokinių individualios pažangos vertinime svarbūs yra keturi komponentai: vertinimas - įvertinimas - įsivertinimas - refleksija. Kiekvienas mokinys pats turi pamatyti savo mokymosi problemą ir numatyti kelius, kaip sieks pažangos.

  Mokytojų intelektinis ir dvasinis pasaulis yra labai turtingas. Šiais savo turtais jie privalo dalintis vieni su kitais. Todėl labai svarbu, kad mokytojai kalbėtųsi tarpusavyje, dalintųsi patirtimi: taip dirbant padaroma daug daugiau negu dirbant po vieną. Mokytojas aplinką turi matyti „bitės" akimis, t.y. aplinkoje pirmiausia matyti grožį ir nuolat reflektuoti. Mokykloje kuriama reflektavimo kultūra turėtų būti nuosekli, visa apimanti veikla, pagrįsta susitarimų laikymusi, vertybinių nuostatų stiprinimu. Nuolat savo veiklą apmąstantys ir tobulinantys pedagogai kuria mokykloje besimokančią organizaciją.

  Mokinių sėkmė daug priklauso ir nuo tėvų požiūrio į vaiko pažangą. Mokinių tėvai turi būti nuolat informuojami apie jų vaiko mokymosi sunkumus bei vaikui siūlomą pagalbą. Mokymų dalyviai priėjo prie vieningos išvados, kad tėvai gali daryti nemažą įtaką ugdymo procesui savanoriaudami mokykloje, pasisiūlydami pravesti pamoką ar renginį mokykloje, pasikviesdami mokinius į savo darbovietes.

  Geresni rezultatai, anot lektorės, įmanomi tose mokyklose, kuriose aukšti direktoriaus lūkesčiai mokyklos rezultatams, mokykla yra susitarusi dėl veiklos prioritetų, palaikomos tėvų ir mokinių iniciatyvos, skatinamas mokytojų iniciatyvus veikimas tobulinant savo mokyklą ir ypač joje organizuojamas pamokas, vyksta atviras mokytojų dialogas apie ugdymą.

 

                                                                                      Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos

                                                                                      direktoriaus pavaduotoja Dalė Mekionytė

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai