Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

2018-08-02 pasirašyta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis, tad Kalvarijos savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau - Priemonė).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-139 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašo tvirtinimo".
Paraiškas gali teikti Aprašo 4 punkte nurodytose teritorijose, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas, esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.
Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.

Akmenynų seniūnija

Akmenynų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 300,00 eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma (838,32 Eur).
Akmenynų seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga patvirtino vieną prioritetinę vykdytiną ir finansuotiną veiklą - kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Kalvarijos seniūnija

Kalvarijos seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 300,00 eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma (4 685,17 Eur).
Kalvarijos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga patvirtino prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
2. Vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas;
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;
4. Sporto ir sveikatinimo veikla;
5. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Liubavo seniūnija

Liubavo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 300,00 eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma (845,33 Eur).
Liubavo seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga patvirtino prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
2. Vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas;
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;
4. Sporto ir sveikatinimo veikla;

Sangrūdos seniūnija

Sangrūdos seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 300,00 eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma (1 175,22 Eur).
Sangrūdos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga patvirtino vieną prioritetinę vykdytiną ir finansuotiną veiklą - bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d.
Galutinis paraiškų priėmimo terminas - 2018 m. rugsėjo 3 d. 17.00 val.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (Aprašo 1 priedas) su lydraščiu pateikia Kalvarijos savivaldybės administracijai (Laisvės g. 2, 214 kab. (priimamasis). Kalvarijos savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas.
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
Prie paraiškos privalomi pateikti dokumentai:
• pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla) kopija;
• pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopija;
• asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (Aprašo 4 priedas);
• jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija (jei taikoma);
• jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), - bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija (jeigu taikoma);
• jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, - laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais (jei taikoma);
• pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų) kopijos;
• kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, kopijos.

DOKUMENTAI:
1. Aprašas.
2. Paraiškos forma.
3. Pavyzdinė deklaracijos forma.

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai